top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žáci se seznámí s jednotlivými základními zdroji energie v kontextu současných trendů.

POSTUP:
Rozstříhejte dílky domina tak, aby se každý skládal z levé a pravé části (tedy řádky tabulky). Rozmíchejte je a rozdejte třídě, ideálně tak, aby každá dvojice měla jeden dílek.
Cílem domina je společně přečíst souvislý text o zdrojích elektrické energie, který je rozepsán na 14 dílcích domina. Aby byl text přečten ve třídě ve správném pořadí, je potřeba začít čtením pravé části zvýrazněného dílku, což je první část první věty celého textu. Ostatní dvojice naslouchají, a pokud se domnívají, že mohou textem v levé části dílku navázat na text předchozí dvojice, přečtou jej a pokračují ve čtení pravé části. Tak by se postupně měl přečíst celý text, který bude ukončen opět první dvojicí přečtením jejich levé části dílku.

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

KONEC DOBY UHELNÉ

Uhelné elektrárny stály za prudkým rozvojem států v době industriální fáze a byly jedním z důležitých aspektů modernizace společnosti do dnešní podoby. V současnosti je těžba uhlí i produkce elektřiny z uhlí ve vyspělých zemích na ústupu a tepelné elektrárny zpracovávající uhlí jsou vyřazovány z provozu. Aktuální dekarbonizace energetiky spočívá v podpoře obnovitelných zdrojů energie, případně ve využívání paroplynových či jaderných elektráren.

ZEMĚPIS:
Životní prostředí – krajina; vztah přírody a společnosti

CHEMIE:
Organické sloučeniny – paliva

PŘÍRODOPIS:
Neživá příroda – nerosty a horniny
Základy ekologie – organismy a prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

KOMUNIKATIVNÍ: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky
na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

KOMPETENCE:

bottom of page