top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žáci uvedou do širších souvislostí jednotlivé teroristické útoky v Evropě v moderní době

POSTUP:

1) Sestavte časovou osu teroristických útoků v Evropě, od 70. let 20. století po současnost. Využijte data z tabulky, nebo z webu (https://en.wikipedia.org/wiki/
Terrorism_in_Europe#Incidents). Stanovte si pro vás zásadní počet obětí (např. 30 či 50) a barevně vyznačte útoky, jejichž počet tuto hranici přesáhl.

2) Zamyslete se nad tím, co vám časová osa napovídá o terorismu v Evropě.

3) Využijte data z tabulky k sestavení dvou vývojových grafů (hodnota = délka pruhu). Vždy posuzujte útoky za pětileté období (např. 1970-1975 atd.). Do prvního grafu vyneste počet útoků za dané období, do druhého grafu celkový počet obětí za dané období.

4) Nyní zhodnoťte údaje v obou grafech. Ve kterém období proběhlo nejvíce útoků a ve kterém jim podlehlo nejvíce obyvatel? Je mezi grafy nějaká souvislost? Kdy naopak Evropa zažívala relativní období klidu?

5) V tabulce (viz odkaz) je u jednotlivých útoků popsán i jejich charakter. Zjistěte, pro které období byl charakteristický tzv. separatistický terorismus (a zejména kterých států se týkal) a pro které tzv. islamistický terorismus.

6) Zamyslete se nad příčinami teroristických útoků i nad vývojem počtu obětí. V úvahách nezapomeňte zohlednit např. vývoj bezpečnostních a zpravodajských služeb.

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

ÚTOKY V EVROPĚ

11. 9. 2001 došlo ve Spojených státech amerických k teroristickým útokům, při nichž zemřely tisíce obyvatel. Přihlásila se k nim islamistická organizace al-Káida. Téma teroristických útoků se okamžitě dostalo do popředí zájmu také v evropské společnosti, a zesílilo vždy, když byl projev islamistického teroru v některé z evropských zemí v následujících letech zaznamenán. Toto období vyvrcholilo v roce 2017. Nebylo zdaleka prvním, kdy se o terorismu v Evropě hovořilo.

DĚJEPIS:
Rozdělený a integrující se svět – problémy současnosti

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ:
Člověk ve společnosti – vztahy mezi lidmi
Mezinárodní vztahy, globální svět – globalizace

ZEMĚPIS:
Společenské a hospodářské prostředí – obyvatelstvo světa

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení

DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

KOMPETENCE:

bottom of page