top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:

Žáci se díky konkrétnímu příkladu seznámí se základními demografickými charakteristikami a sami dokáží vysvětlit specifika vývoje počtu čínského obyvatelstva.

POSTUP:

Pracujte s textem České tiskové kanceláře (ČTK) Číňanů poprvé po 60 letech ubylo. Nejlidnatější zemí by se ještě letos mohla stát Indie z ledna 2023. Text je rozdělen do šesti odstavců, které je potřeba sestavit do původního pořadí. Rámečky rozstříhejte a seřaďte s pomocí níže uvedených titulků, jež shrnují obsah jednotlivých odstavců. Titulky jsou seřazeny ve správném pořadí, avšak jeden z titulků je navíc a je potřeba jej ze seznamu vyškrtnout.

• Populace Číny začala klesat
• Důsledky populačního poklesu
• Urbanizace v čínských podmínkách
• Pokles počtu obyvatel v historii
• Disproporce v pohlavní struktuře obyvatel
• Chybná očekávání
• Vládní opatření vedoucí k regulaci počtu obyvatel

Po seřazení odstavců do logického pořadí odpovězte na otázky 1–9.

1) Roky 2022 a 2023 znamenají pro populaci Číny dva důležité milníky. Které?

2) Čína se připojila k mnoha evropským zemím, kde ročně zemře více lidí, než se narodí. Jaké důsledky bude mít podle textu prudký pokles obyvatel na čínskou společnost?

3) Přirozený přírůstek je demografickým ukazatelem, který označuje rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých na určitém území za rok. Podle dat v textu vypočítejte přirozený přírůstek Číny za rok 2022. Bude se jednat o kladné, či záporné číslo?

4) Které další dva číselné údaje bychom teoreticky potřebovali, abychom mohli určit změnu celkového přírůstku země?

5) V jakém desetiletí a za vlády kterého komunistického diktátora počet obyvatel Číny doposud naposledy klesal?

6) V Číně je velký rozdíl mezi počtem mužů a žen, což mj. vede k vysokému podílu mladých mužů, kteří si nemohou najít manželku. Je tento stav důsledkem státních opatření vedoucích k regulaci počtu obyvatel? Zdůvodněte.

7) Podle dat pekingské vlády odejde v následujících pěti letech do důchodu přes 40 milionů Číňanů, přičemž další generace (narozená v období politiky jednoho dítěte) nahradí jen každého osmého. O kolik se takto zmenší počet pracovníků na čínském pracovním trhu?

8) Čínská společnost tradičně očekává, že děti se postarají o své rodiče. Tento tradiční přístup byl však narušen politickými zásahy do přirozeného vývoje populace. S jakou hlavní výzvou se budou v nejbližším období potýkat potomci generace, která byla nucená mít pouze jedno dítě?

9) Porovnejme čínskou realitu s naší. Porodnost se v Číně dostala pod úroveň zajišťující přirozenou reprodukci obyvatel (2,1 dítěte na ženu) již před desítkami let. Pokud není přirozený úbytek populace nahrazen imigrací, počet obyvatel klesá. Zjistěte, jaká je porodnost v Česku.


A. Odborníci již delší dobu varují před rychlým stárnutím čínské společnosti, které znamená větší tlak na zdravotní a sociální péči a je spojené s negativními dopady na ekonomický růst země. V Číně nyní podle národního statistického úřadu žije 1,411 miliardy lidí, poté co loni zemřelo 10,41 milionu lidí a narodilo se 9,56 milionu dětí. Úřad sčítá pouze obyvatele pevninské Číny, tedy bez Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu.

B. Čínský statistický úřad také informoval, že mužů je v Číně nadále víc než žen, a to 722,06 milionu ku 689,69 milionu. Příčinou je podle agentury AP politika jednoho dítěte, od které Čína upustila v roce 2016. Čínské rodiny tradičně upřednostňovaly mužské dědice a v případech, kdy se měla narodit dívka, přistupovaly často k potratům.

C. Čínská vláda se dlouho snažila bránit populačnímu růstu, který byl podle ní překážkou vzestupu ekonomiky i prosperity. Politiku jednoho dítěte, uplatňovanou od konce 70. let s cílem zastavit tehdejší populační explozi, Čína v roce 2016 nahradila limitem dvou dětí na jeden pár. V roce 2021 Čína oznámila, že umožní rodinám mít až tři děti. Reformy ale navzdory krátkodobému nárůstu porodnosti klesající trend nezvrátily. Číňané si především stěžují, že výchova a vzdělávání dětí jsou drahé.

D. Počet obyvatel Číny se v loňském roce poprvé za posledních šest desetiletí snížil, ubylo asi 850 000 lidí. Informovaly o tom světové tiskové agentury s odvoláním na čínský národní statistický úřad. Úbytek způsobila historicky nízká porodnost a nejvyšší úmrtnost od roku 1974. Experti OSN předpovídají, že populace Číny se do roku 2050 zmenší až o 109 milionů lidí. Nejlidnatější zemí světa by se už letos měla stát Indie.

E. Čína zaznamenala populační úbytek naposledy v 60. letech minulého století v období katastrofálních politických a hospodářských reforem, takzvaného Velkého skoku vpřed, diktátora Mao Ce-tunga. Následkem hladomoru tehdy zemřelo nejméně 20 milionů lidí.

F. „Čínská populace se začala zmenšovat o devět až deset let dříve, než místní úřady i OSN předpokládaly. To znamená, že čínská demografická krize je ohromná… a čínská politika je postavená na chybných demografických datech,“ reagoval na zveřejněná data I Fu-sien, odborník na čínskou demografii z Wisconsinské univerzity v americkém Madisonu. „Čína zestárla dříve, než stačila dostatečně zbohatnout,“ dodal.

Zdroj: https://www.hn.cz/, Hospodářské noviny, 17. 1. 2023: Číňanů poprvé po 60 letech ubylo. Nejlidnatější zemí by se ještě letos mohla stát Indie

ŘEŠENÍ:

D-A-E-B-F-C; navíc: Urbanizace v čínských podmínkách;
1. Počet obyvatel začal klesat, Čína klesla na 2. místo v žebříčku nejlidnatějších zemí světa.
2. Stárnutí populace, větší tlak na zdravotní a sociální péči, očekává se propad ekonomického růstu.
3. -850.000
4. Počet přistěhovalých a odstěhovalých
5. 60. léta 20. století, Mao Ce-tung
6. Ano
7. 35 milionů
8. Celá zátěž na jediném potomkovi
9. (aktuální data na czso.cz)

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

ĆÍNSKã POPULACE

Čína byla po tří staletí nejlidnatějším státem světa, než ji v roce 2023 předběhla Indie. I tak v Číně žije 1,4 miliard obyvatel, což, pro představu, je více než ve všech státech Evropy a Severní Ameriky (včetně Mexika) dohromady. Čínská populace se rapidně rozrostla ve 20. století, ovšem již na přelomu 70. a 80. let nastavila čínská vláda opatření, která měla zpomalit demografický růst, jenž brzdil hospodářský rozvoj. Následná desetiletí tzv. politiky jednoho dítěte vedla k tomu, že Čína má v současnosti jednu z nejrychleji stárnoucích společností na světě.

ZEMĚPIS
Společenské a hospodářské prostředí – obyvatelstvo světa
Regiony světa – modelové regiony světa

DĚJEPIS
Rozdělený a integrující se svět – mimoevropský svět, problémy současnosti

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

KOMPETENCE:

bottom of page