top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žák si pomocí zábavné aktivity fixuje učivo k problematice sucha.

POSTUP:
1) Rozstříhejte tabulku po řádcích (v pravé části bude vždy otázka a v levé odpověď na jinou otázku).

2) Karty zamíchejte a rozdejte mezi žáky. Karet je celkem 14.

3) Žák, jehož otázka vpravo je zvýrazněná, je majitelem první otázky. Svou otázku přečte a hra tím začíná. Někdo jiný má k první otázce odpověď. Pokud si tedy někdo myslí, že tomu tak je, odpověď v levé části své kartičky nahlas přečte a ostatní musí rozhodnout, zda se tato odpověď k původní otázce hodí, například ukázáním palce nahoru či dolů.

4) Kdo má správnou odpověď, přečte další otázku v pravé části své karty a pokračuje se dál. Tímto způsobem by domino mělo doputovat k prvnímu žákovi, který přečte poslední odpověď.

5) Podle úrovně třídy lze aktivitu využít k opakování tématu sucho, ale také jako motivaci pro uvedení do tématu.

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

CO JE TO SUCHO?

Sucho je, jednoduše řečeno, nedostatek vody. Vnímání sucha je ovšem velmi různé v různých oblastech světa. Jak je možné, že se o riziku sucha mluví stále více i v souvislosti s Českem, kde napadne během roku poměrně hodně srážek, zatímco někde jinde lidé žijí bez problémů například téměř v pouštních oblastech už dlouhé věky? Jestli ono to nebude spíše tím, jak se s vodou nakládá. Jak ji dokážeme v krajině zadržet, jak ji umíme využít v zemědělství, v průmyslu i v domácnosti. Pojďme se na definici sucha podívat blíž.

ZEMĚPIS:
Životní prostředí – krajina; vztah přírody a společnosti

CHEMIE:
Směsi – voda

PŘÍRODOPIS:
Neživá příroda – půdy; podnebí a počasí ve vztahu k životu
Základy ekologie – organismy a prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

KOMUNIKATIVNÍ: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky
na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

KOMPETENCE:

bottom of page