top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:

Žáci zastupují rozdílné názory na stejnou problematiku a s pomocí argumentů povedou diskusi, která by měla vést k závěrečnému rozhodnutí.

POSTUP:

Představme si situaci, že v jednom regionu se vláda snaží odhlasovat energetický mix, kterého by chtělo dosáhnout v horizontu 15 let (viz tabulka). Obnáší to změnu současného stavu, v určitých ohledech poměrně radikálního, zároveň i velké investice do infrastruktury nebo do podpory vybraných zdrojů energie.

Výsledný návrh je kompromisem z jednání mezi odborníky a politickým vedením regionu. V tuto chvíli se čeká, jak na návrh zareagují zájmové skupiny na veřejném slyšení. Každá případná změna návrhu může ovlivnit rychlost celého procesu, jeho finanční náročnost, životní prostředí či budoucnost života v regionu na dlouhá desetiletí. Abychom mohli debatu podpořit, můžeme se zeptat na tyto otázky:

• Co to znamená učinit informované rozhodnutí o energetické budoucnosti?
• Které faktory mohou být součástí takových rozhodnutí?
• Proč jsou udržitelnost a obnovitelné zdroje důležitým tématem debat o energetice?

1) Rozdělte třídu do čtyř zájmových skupin, které budou reprezentovat názory veřejnosti, podnikatelů, ochránců životního prostředí a regionální vlády. Do každé ze skupin rozdejte kartičky s postoji, které budou muset zaujímat a prosazovat. Je důležité, aby se žáci vžili do těchto rolí.

2) Každá skupina prostuduje zájmy, které má prosazovat. Následně se dohodne na dvou vyslancích, kteří budou hájit zájmy své skupiny na veřejném slyšení.

3) Následuje veřejné slyšení, kde se vyslanci jednotlivých skupin vyjadřují řádek po řádku ke všem změnám energetického mixu, který je ideálně znázorněný na tabuli či na projektoru. Ve svých vystoupeních by měli vyjádřit souhlas či nesouhlas s připravovanou změnou a svůj postoj by měli vysvětlit.

4) Třída může pokládat vyslancům otázky, přičemž vyslanci mají právo říci „Další otázka!“, pokud si svou odpovědí nejsou jistí.

5) Po skončení vystoupení může třída odměnit zástupce skupin potleskem, jehož intenzita může napovědět, jak přesvědčiví byli.

6) Po veřejném slyšení a následné výměně názorů může proběhnout hlasování všech žáků, kteří se budou vyjadřovat k jednotlivým položkám energetického mixu způsobem „souhlasím - nesouhlasím“ s navrhovanou změnou. V tuto chvíli již mohou jednotliví aktéři přistupovat na kompromisy podle toho, jak rozumí zdůvodněním postojů ostatních skupin. Na závěr se ke změnám, které nebudou odsouhlaseny většinou třídy, může kdokoliv vyjádřit, či navrhnout řešení, jak by se v takovém případě neshody mělo dál postupovat.

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

DEBATA ODBORNÍKŮ

Pokud současné a budoucí generace mají vyřešit otázky spojené s tím, jak budeme za několik let až desítek let zásobováni energiemi, je nutné energetickým zdrojům a energetickým řešením rozumět. Vhled do této problematiky nám umožní dělat lepší a moudřejší rozhodnutí v osobním životě i v našich komunitách. Energetická rozhodnutí vyžadují práci mnoha odborníků při řešení ekonomických, politických, environmentálních, sociálních a dalších faktorů. V této aktivitě bude patřit odborné posuzování a rozhodování žákům.

ZEMĚPIS:
Životní prostředí – krajina; vztah přírody a společnosti

PŘÍRODOPIS:
Základy ekologie – organismy a prostředí

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ:
Člověk ve společnosti – naše obec, region, kraj

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

KOMUNIKATIVNÍ: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky
na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

KOMPETENCE:

bottom of page