top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žáci si prostřednictvím tématu Zelené dohody pro Evropu procvičí metody pro tvorbu a výklad prezentace a pro práci ve skupině.
POSTUP:
Rozdělte třídu do 6 skupin. Každá z nich si ve stanoveném časovém limitu připraví odpovědi na uvedené otázky a představí význam pojmů, které úzce s tématem souvisí.
Doporučeným zdrojem informací je https://faktaoklimatu.cz/explainery/zelena-dohoda-pro-evropu.
Mezi kritéria výsledných prezentací může patřit přesnost informací, struktura prezentace, časový limit, kvalita vizuálních prvků, přednesu, originalita, či schopnost využít umělé inteligence.

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

GREEN DEAL

O Zelené dohodě pro Evropu jsme už mnohokrát slyšeli, ať už v pozitivním či v negativním vyznění. Máme obecné povědomí o tom, že jde o politické iniciativy, jejichž cílem je snížit emise skleníkových plynů. Že jde o velmi širokou strategii budoucnosti našeho kontinentu směřující k transformaci evropské ekonomiky do udržitelného a nízkoemisního modelu. Ale víme, jaké konkrétní návrhy vlastně obsahuje?

PŘÍRODOPIS
Základy ekologie – organismy a prostředí; ochrana přírody a životního prostředí

ZEMĚPIS
Přírodní obraz Země – systém přírodní sféry na regionální úrovni
Společenské a hospodářské prostředí – světové hospodářství
Životní prostředí – krajina; vztah přírody a společnosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

KOMUNIKATIVNÍ: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

DIGITÁLNÍ: ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie, pro jakou činnost či řešený problém použít

KOMPETENCE:

bottom of page