top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žáci popíší vlastními slovy základní tlakové útvary a jejich význam na charakter počasí.
POSTUP:

1) Nejprve ve schématu identifikujte tyto útvary – cyklóna, anticyklóna, brázda nízkého tlaku vzduchu, hřeben vysokého tlaku vzduchu, barické sedlo.

2) Následně tyto útvary definujte vlastními slovy s důrazem na to, jaký charakter počasí způsobují. Například za využití zdrojů na internetu, možno pracovat společně či ve skupinách (každá skupina si zvolí jeden pojem, který poté představí ostatním skupinám).

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

JAKÉ BUDE POĆASÍ?

Počasí je tradičním tématem každodenního hovoru napříč všemi generacemi. Proč? Protože se nás bezprostředně týká a ovlivňuje například to, v čem se ráno vydáme do školy či do práce, nebo do jakých aktivit se pustit ve volném čase. Informace čerpáme často z předpovědi počasí a někteří z nás si vystačí pouze s piktogramem sluníčka nebo mráčku a číselným údajem o teplotě. Přesnější zprávy o počasí, které nás čeká však nabízí synoptická mapa i s tlakovými útvary a atmosférickými frontami, ze které můžeme rychle vyčíst charakter počasí i na několik dní dopředu.

ZEMĚPIS:
Přírodní obraz Země – krajinná sféra

FYZIKA:
Látky a tělesa – měřené veličiny

PŘÍRODOPIS:
Neživá příroda – podnebí a počasí ve vztahu k životu

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

KOMPETENCE:

bottom of page