top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žák se orientuje v nárůstu počtu obyvatel v lidské historii a uvede důsledky z toho plynoucí pro současnou společnost.

POSTUP:
1) Učitel žáky nejprve seznámí s aktuálním počtem obyvatel (např. https://www.worldometers.info/world-population/) a s tempem přírůstku světového obyvatelstva (část „milestones“). Společně zodpoví tyto otázky:

Kolikrát se zvětšil počet obyvatel mezi lety 1804 a 1930 a kolikrát mezi lety 1930 a současností?

Jaké bude tempo růstu světové populace podle prognóz v budoucnu ve srovnání s dneškem?

2) S využitím obrázku s hodnotami přirozeného přírůstku učitel žákům představí, že růst populace ve světě není všude rovnoměrný. Žáci v diskuzi uvedou několik charakteristik regionálních rozdílů a zapíší je na tabuli. Například vyjmenováním států s extrémně vysokými a nízkými hodnotami.

3) Samostatně pak žáci zformulují odpověď na otázku:

Jaké důsledky má regionálně nerovnoměrný přírůstek (někde dokonce úbytek) populace?

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

KOLIK LIDÍ
SE VEJDE
NA ZEMI?

Lidská populace v současnosti roste rychlostí přibližně jedné miliardy za 11 let. Podle prognóz se toto tempo v budoucnosti zpomalí, přesto je růst obyvatel v posledních 100 letech v kontextu lidské historie bezprecedentní. Stále častěji tak vyvstávají otázky typu Kolik lidí se na Zemi vejde? či Kolik miliard lidí dokáže Země ještě uživit? A tyto otázky jsou na místě – protože se týkají každého z nás. Přelidnění bude mít čím dál tím větší vliv na světové ekonomiky a na chování společnosti obecně, včetně etických a morálních otázek, pokud nenastane efektivní řešení.

ZEMĚPIS:
Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie – komunikační geografický a kartografický jazyk
Regiony světa – modelové regiony světa
Společenské a hospodářské prostředí – obyvatelstvo světa

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ:
Člověk ve společnosti – vztahy mezi lidmi
Mezinárodní vztahy, globální svět – globalizace

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA:
Lidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH:
Objevujeme Evropu a svět

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

KOMUNIKATIVNÍ: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

KOMPETENCE:

bottom of page