top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žák uvede do souvislosti vliv různých historických událostí na ceny ropy a jejich dopad na běžný život jedince.

POSTUP:

1) Učitel započne výuku burzou nápadů nad otázkou, jakých změn ve svém okolí i ve společnosti si žáci během války na východní Ukrajině všimli. Odpovědi zapíše na tabuli a dále se bude věnovat pouze problematice zvyšování cen ropy.

2) Žáci se rozdělí do menších skupin a každá z nich vyhledá informace o jedné z níže uvedených událostí (kdy, o co šlo, jaký vliv na cenu ropy událost měla).

3) Následně vynese každá ze skupin svou událost do grafu cen ropy a vysvětlí vliv události na cenu ropy.

4) Na závěr žáci odpoví na níže položené otázky (žáci i učitel mohou zformulovat další otázky).

UDÁLOSTI:

• Jomkipurská válka, OPEC snížila těžbu ropy
• revoluce v Íránu
• invaze Iráku do Kuvajtu
• invaze USA do Iráku
• globální finanční krize
• revoluce v arabských státech
• přebytky ropy kvůli rozvoji těžby břidlicového plynu
• rusko-saúdská ropná válka
• ruská invaze na Ukrajinu


OTÁZKY:
• Ve kterých letech byla cena ropy nejvyšší a ve kterých nejnižší?
• Které události způsobily výrazný růst a které naopak výrazný pokles?
• Co se stane s cenou ropy, pokud klesne její těžba? Vzroste, nebo poklesne?
• Jaký je vztah mezi množstvím ropy, nabídkou ropy, poptávkou po ropě a cenou ropy?

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

KOLIK STOJÍ
ROPA BĚHEM
VãLKY?

Konflikt na východní Ukrajině má mimo jiné i celosvětové hospodářské dopady. V Česku se bezprostředně projevil například skokovým zdražením pohonných hmot. Nejde o nic výjimečného – v minulosti došlo několikrát k vysokým výkyvům ceny ropy způsobeným vojenskými střety. Na druhou stranu, konflikt na Ukrajině nebyl jediným důvodem zvýšení ceny ropy na českých čerpacích stanicích. Nedostatečná nabídka ropy vůči poptávce byla způsobená jednak válkou a jednak oživením ekonomiky po útlumu v době covidové pandemie, během které domácnosti příliš neutrácely a firmy neinvestovaly.

ZEMĚPIS:
Regiony světa – modelové regiony světa
Společenské a hospodářské prostředí – globalizační, politické a hospodářské procesy; regionální, společenské, politické a hospodářské útvary
Česká republika

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Mezinárodní vztahy, globální svět – evropská integrace

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

KOMUNIKATIVNÍ: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ: přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

KOMPETENCE:

bottom of page