top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žáci se v rámci skupinové práce seznámí na příkladu korálových útesů s významem fungujících ekosystémů.

POSTUP:
Rozdělte se do 4 skupin A, B, C, D. Každý člen skupin dostane příslušnou kartičku s textem, který nastuduje.
Následně se rozdělte do nových skupin po čtyřech, ve kterých se po jednom sejdou zástupci všech předchozích skupin a společně vyplní text.

Po doplnění textu zodpovězte společně následující otázky:
• Jaký stresor má na svědomí blednutí korálů především?
• Jak souvisí tento stresor s globální klimatickou změnou?
• Jmenujte alespoň jeden další ekosystém postižený globálním oteplováním.

Po splnění úkolu doporučujeme pustit si tematické video (např. z ČT edu, nebo zadáním „corals bleaching“ do vyhledávače).

ŘEŠENÍ:

Doplňovačka:
živočichové, schránky, vápenatého, řasami, fotosyntézy, barvy, stresu, cukry, bělení, podmínek, dlouhodobé

Otázky:
• vyšší teploty mořské vody
• posílený skleníkový efekt ohřívá atmosféru a ta zvyšuje teplotu oceánů, navíc mění chod meteorologických jevů v průběhu roku
• např. tání arktického ledu, vysychání lesů v ČR

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

KORãLOVÉ ÚTESY V OHROŽENÍ

Mezi ekosystémy, které jsou viditelně zasaženy důsledky globální klimatické změny, jednoznačně patří korálové útesy. Opakující se tropické bouře s abnormálně teplou vodou v posledních letech například kriticky ohrožují životaschopnost korálových společenství Velkého bariérového útesu při pobřeží Austrálie. Co se vlastně pod hladinou tropických moří děje, že pestrobarevné ekosystémy blednou a ztrácejí svou tolik charakteristickou vitalitu?

ZEMĚPIS:
Životní prostředí – krajina; vztah přírody a společnosti

PŘÍRODOPIS:
Neživá příroda – půdy; podnebí a počasí ve vztahu k životu
Základy ekologie – organismy a prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Základní podmínky života
Vztah člověka k prostředí

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

KOMUNIKATIVNÍ: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky
na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

KOMPETENCE:

bottom of page