top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žák charakterizuje proměnu geopolitické orientace Česka za pomocí faktů o integračních seskupeních.

POSTUP:
1) Společně napište na tabuli všechna integrační seskupení, která vás napadnou

2) Vyberte z nich ta, jejímiž jsme byli nebo stále jsme členem.

3) Dále se budeme věnovat pouze třem níže vybraným vojenským integracím. Rozdělte třídu do skupin a každé zadejte vyhledat informace k jedné ze tří integrací (vznik, případně zánik, členové, rozšiřování, pozice Česka)

• NATO
• Varšavská smlouva
• OSKB

4) Každá ze skupin danou integraci následně představí v několika větách.

5) Nechte žáky odpovídat na následující otázky:

• Jaké jsou tendence vývoje integračních vojenských seskupení v Evropě po roce 1989?
• Jakým vývojem prošlo Česko (dříve Československo)?
• Jak souvisí aktuální ruská invaze na Ukrajinu s uvedenými integračními seskupeními?

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

NA CO
NATO?

12. března 1999 vstoupilo Česko do NATO (Severoatlantická aliance). Spolu s Polskem a Maďarskem se jednalo o první postkomunistické země, které se staly součástí tohoto mezinárodního vojenského paktu. Bylo to pouhých necelých 8 let poté, co zanikla vojenská integrace Varšavská smlouva, jejíž členem bylo Československo od roku 1955. Pro naši zemi z členství NATO vyplývají nejen práva a povinnosti, jde především o významnou geopolitickou změnu. O jaká práva a povinnosti konkrétně jde? A jak se tato změna geopolitické orientace projevuje například v souvislosti s aktuální válkou na Ukrajině?

ZEMĚPIS:
Regiony světa – modelové regiony světa
Společenské a hospodářské prostředí – globalizační, politické a hospodářské procesy; regionální, společenské, politické a hospodářské útvary
Česká republika

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
Mezinárodní vztahy, globální svět – evropská integrace

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější
pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

KOMUNIKATIVNÍ: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ: přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

KOMPETENCE:

bottom of page