top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žáci vlastními slovy a v souvislostech dokážou zhodnotit výhody a nevýhody OZE.

POSTUP:
Tabulka shrnuje plusy i minusy OZE, avšak texty jsou promíchány. Rozstříhejte tabulku a přiřaďte k uvedeným čtyřem OZE jednotlivé charakteristiky správně.

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

OZE

Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou takové, které se přirozeně obnovují z lidského pohledu v rychlém časovém měřítku. Jejich podpora ve světové ekonomice, je i přes vysokou počáteční finanční nákladnost, nezbytná v kontextu výrazného nárůstu koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře způsobeného spalováním fosilních paliv. Dlouhodobě se v lidské historii využívalo energie větru a vody. V moderní době jsou hlavním zdrojem energie z OZE hydroelektrárny. V posledních letech se zvyšuje také podíl solární a větrné energie na celkové výrobě elektřiny. Stejně jako neobnovitelné zdroje energie (uhlí, ropa, zemní plyn, uran) mají i OZE své výhody a nevýhody. Jaké?

FYZIKA
Energie – obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

CHEMIE
Směsi – voda; vzduch

PŘÍRODOPIS
Základy ekologie – ochrana přírody a životního prostředí

ZEMĚPIS
Životní prostředí – vztah přírody a společnosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

KOMUNIKATIVNÍ: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

KOMPETENCE:

bottom of page