top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY: Žák na konkrétním příkladu vysvětlí, čím jsou způsobeny teplotní rozdíly v Česku.

POSTUP:
1) Jak se liší podnebí moravské metropole Brna a nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd Lysé hory? Odpovědi nám mohou poskytnout grafy s meteorologickými daty, kterým se říká klimadiagramy. Nejdříve si vyber dvě barvy, které budou v grafu symbolizovat hodnoty teplot a srážek.

2) Jako první se budeme zabývat teplotou. Vybranou barvou pro teplotu nejprve pojmenuj hodnoty na ose „y“, které se týkají průměrných měsíčních teplot. Pomohou ti konkrétní číselné hodnoty. Nezapomeň do závorky uvést jednotky, ve kterých se teplota měří.

3) Stejnou barvu použij i na zvýraznění průměrných teplot v průběhu roku přímo v grafu. Než tak učiníš, ujisti se, že nezaměníš teplotu a srážky. Uvažuj, ve kterých měsících bývá nejchladněji, respektive nejtepleji a ověř, zda jsou takové teploty v daném měsíci pravděpodobné.

4) Druhou barvu použij ke zvýraznění měsíčních srážek. Nejprve pojmenuj hodnoty na ose „y“. Opět nezapomeň uvést jednotky, ve kterých se měří srážky. Poté stejnou barvou zvýrazni i data, která symbolizují srážkové úhrny přímo v grafu.

5) Pro lepší přehlednost můžeš totéž udělat i ve druhém grafu.

6) Jak se vlastně k prezentovaným meteorologickým údajům došlo? V pracovním listu doplň šest uvedených pojmů.

7) Nyní můžeš s jistotou popsat grafy jmény obou míst, na kterých byla data naměřena.

8) Vyhledej nadmořskou výšku Brna i Lysé hory a s pomocí hotových klimadiagramů vyplň tabulku v pracovním listu:

9) Co podle tvého úsudku ovlivňuje rozdíly v podnebí těchto dvou míst více? Jejich zeměpisná šířka nebo nadmořská výška?

10) A na závěr otázka k jiné, širší diskuzi. Jakou roli mohou v městském prostředí hrát v letních měsících použité stavební materiály, doprava, či průmyslové podniky? Jak lze jejich dopad potlačit?

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

PŘÍĆINY ROZDÍLŮ V TEPLOTĚ

I na tak malém prostoru, jako je Česko, můžeme ve stejnou chvíli naměřit na dvou různých místech výrazně rozdílnou teplotu. Jak je to možné? Takovou situací může být výjimečně třeba i přechod frontálního systému, během kterého zaznamenáme velké teplotní rozdíly mezi západem a východem republiky. Běžně jsou však teplotní rozdíly u nás ovlivněny především nadmořskou výškou. V nížinách je zpravidla tepleji než na vrcholcích hor, a tak lze teplotní rozdíly na dvou různých místech naměřit i na poměrně malém prostoru.

ZEMĚPIS:
Přírodní obraz Země – krajinná sféra
Česká republika – místní region

FYZIKA:
Látky a tělesa – měřené veličiny

PŘÍRODOPIS:
Neživá příroda – podnebí a počasí ve vztahu k životu

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

KOMPETENCE:

bottom of page