top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žák vysvětlí příčiny ohrožení lokalit lidského osídlení povodněmi a uvede možnosti snížení tohoto rizika.

POSTUP:
1) Společně bude přečten úvodní text pro uvedení do vlastního cvičení a též pro navození atmosféry
(pocit, že se daná situace doopravdy děje).
2) Je možné promítnou fotky z významných povodní a zeptat se žáků, zda byly některých povodní svědky,
případně zda znají následky povodní ze svého okolí.
3) Následně žáci ve skupinách odpoví na tyto otázky:

Které faktory způsobí zvýšení průtoku řeky? Jaké jsou příčiny povodní?
Jaké vznikají škody při povodních? Jaké jsou důsledky povodní?
Jak je možné povodním předcházet, či alespoň je mírnit? Jaké je řešení?

4) Při následné diskusi učitel využije obrázku, jenž nabízí jednu z příčin a jedno z možných řešení.

ŘEŠENÍ:

Příčiny:
• velké množství spadlých srážek v krátkém čase
• velký podíl ploch s nepropustným povrchem (silnice, chodníky, parkoviště…)
• zanesená kanalizace
• výstavba v přirozeném záplavovém území vodního toku
• antropogenně modifikované koryto vodního toku snižující tření vody a zvyšující rychlost proudění

Důsledky:
• rychlý vzestup hladiny vodního toku
• zadržení vody v urbanizovaném území
• ohrožení lidského zdraví i majetku

Možnosti Řešení:
• revitalizace koryta vodního toku spočívající ve vytvoření zákrutů, zmenšení hloubky koryta vodního
toku, vysazení břehové vegetace, zvětšení drsnosti koryta vodního toku
• omezení výstavby v přirozeném záplavovém území vodního toku
• umožnění rozlivu vodního toku v krajině

Pozor, předpokládá se, že s postupující klimatickou změnou bude k povodním docházet častěji!

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

PROĆ VãM
VODA
ZAPLAVILA DŮM?

Užíváte si prázdniny. Vracíte se odpoledne z koupaliště domů, když vás zastihne opravdu silná letní bouřka. Vidíte, jak se ve vybetonovaném korytu potoka rychle zvedá jeho hladina a s ní i rychlost proudění vody. Srážky jsou natolik intenzívní, že kanalizace nestíhá vodu pojmout a na silnicích se vytvářejí laguny. Jste nervózní, protože koryto onoho potoka vede jen několik metrů od vašeho domu, který se navíc nachází v údolí. Když dorazíte domů, zjišťujete, že máte zaplavenou zahradu a voda se škvírou zpod dveří dostává i do domu. Ve sklepě je již několik decimetrů vody.

ZEMĚPIS:
Přírodní obraz Země – krajinná sféra
Životní prostředí – vztah přírody a společnosti
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace – ochrana člověka při ohrožení zdraví a života

FYZIKA:
Pohyb těles; síly
Mechanické vlastnosti tekutin

PŘÍRODOPIS:
Neživá příroda – mimořádné události způsobené přírodními vlivy
Základy ekologie – ochrana přírody a životního prostředí

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy + kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

KOMUNIKATIVNÍ: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

KOMPETENCE:

bottom of page