top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žáci zformulují závěry týkající se vztahu zeměpisné šířky a sněžné čáry.

POSTUP:
Podle tabulky (v pdf) zaneste do grafu nadmořskou výšku sněžné čáry pro různé oblasti na Zemi (v tabulce je pro zjednodušení uvedena spodní hranice sněžné čáry, která se obvykle udává v širším rozmezí). Do grafu si také popište, o jaké lokality se jedná. Po dokončení grafu zformulujte závěry týkající se výskytu sněžné čáry. Využít můžete i připravené otázky.

OTÁZKY:

Jaký vliv má Golfský proud na klima v Evropě?
Jaký je rozdíl ve výšce sněžné čáry na stejné zeměpisné šířce severní a jižní polokoule (Pyreneje X Nový Zéland)? Co je příčinou tohoto rozdílu?
Co je důvodem rozdílu výšky sněžné čáry mezi severní a jižní stranou Alp?
Co způsobuje Peruánský proud při pobřeží Chile?

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

SNĚŽNã ĆãRA

Sněhu nám v Česku v zimě v posledních letech (z dlouhodobého pozorování) padá méně a méně. Za zimními radovánkami tak musíme vyrazit do horských oblastí, kde je větší pravděpodobnost výskytu sněhu. Takzvanou sněžnou čáru v Česku nenajdeme – jedná se o hranici, nad kterou leží trvalá sněhová pokrývka po celý rok a tvoří se tam ledovce. V různých zeměpisných šířkách je položena v různé výšce. Například v Tibetu okolo 5 000 m, v Alpách nad 2 500 m, ale třeba v Zemi Františka Josefa již ve výšce 50 m. Tam o sníh a led nouze není.

PŘÍRODOPIS
Neživá příroda – podnebí a počasí ve vztahu k životu

ZEMĚPIS
Přírodní obraz Země – systém přírodní sféry na planetární úrovni
Životní prostředí – krajina

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

KOMUNIKATIVNÍ: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

KOMPETENCE:

bottom of page