top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY: Žák na příkladu srovnání městské a venkovské zástavby vysvětlí příčiny existence tepelného ostrovu města.

POSTUP:
1) Nejdříve si žáci při společné práci uvědomí rozdíly mezi městskou a venkovskou zástavbou (je možné promítnout fotky, případně burzou nápadů vypisovat rozdílné charakteristiky na tabuli)
2) Poté učitel ukáže grafický prvek (průměrná roční teplota Prahy) a vyzve žáky, aby odůvodnili, proč je v ní dosahováno vyšších teplot vzduchu než v jejím okolí – žáci ve skupinách zformulují odpovědi
3) Po přečtení odpovědí jednotlivých skupin pak žáci samostatně odpoví na tyto otázky:

Jaké jsou důsledky tepelného ostrova města?

Jakými způsoby by šlo působení tepelného ostrova zmírnit?

ŘEŠENÍ:

příčiny tepelného ostrovu města (TOM)
• velká koncentrace tepelných zdrojů („odpadní teplo“)
• převaha zastavěné nebo asfaltované plochy (nízká odrazivost) nad přirozeným povrchem s vegetací (nízký výpar ochlazující ovzduší)
• nepropustný povrch, po kterém dešťové srážky odtečou do kanalizace a nepodílí se na výparu
• několikerý odraz záření mezi různými vertikálními povrchy pohlcujícími zářivou energii

důsledky TOM:
• teplotní rozdíl mezi městy a venkovskou krajinou (centra velkých měst mohou mít i o několik stupňů Celsia vyšší teplotu než jejich periferie, poněvadž absorbovanou energii posléze, zejména v noci, uvolňují)
• zdraví ohrožující životní prostředí (pocit horka, vznik škodlivin v ovzduší – přízemní ozon, oxidy uhlíky, oxid siřičitý)
• městská bríza (horký městský vzduch stoupá nahoru a na jeho místo je nasáván chladnější vzduch z periferie, který ale může přinášet škodliviny z tamějších továren a průmyslových provozů)
• Prodloužení vegetačního období rostlin
• zvýšené množství konvektivní oblačnosti
• zvýšení intenzity a množství srážek na závětrné straně měst

důsledky změny klimatu umocněné TOM:
• častější výskyt tropických dnů a nocí
• teplejší zimy, delší a četnější vlny veder
• častější výskyt silných srážek, riziko delších a intenzivnějších suchých období

možnosti řešení TOM:
• výsadba uliční zeleně
• zelené fasády a střechy
• budování parků
• budování propustných povrchů
• budování vodních ploch
• využívání hromadné dopravy

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

TEPELNÝ
OSTROV
MĚSTA

Je letní odpoledne a vy na nádraží ve městě čekáte na vlak. Jedete k babičce na venkov strávit část prázdnin. Netrpělivě vyhlížíte klimatizovaný vlak, protože slunce silně hřeje a horko sálá i z betonového nástupiště. Z okna během jízdy vidíte, jak se mění využití krajiny – od městského centra, přes předměstí s panelovými domy a průmyslovými areály až po zemědělskou krajinu s poli a lesy. Když vystoupíte v malé vesnici tvořené návsí s rybníkem a několika stromy, cítíte, že co do tělesné pohody je to zde mnohem příjemnější. Opustili jste totiž tepelný ostrov města.

ZEMĚPIS:
Přírodní obraz Země – krajinná sféra
Společenské a hospodářské prostředí – globalizační společenské, politické a hospodářské procesy
Životní prostředí – krajina (přírodní a společenské prostředí, typy krajin)

FYZIKA:
Látky a tělesa – měřené veličiny

PŘÍRODOPIS:
Neživá příroda – podnebí a počasí ve vztahu k životu
Základy ekologie – ochrana přírody a životního prostředí

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy + kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

DIGITÁLNÍ: ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít

KOMPETENCE:

bottom of page