top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žáci dokáží lokalizovat hlavní tektonicky aktivní oblasti a vysvětlí příčiny tektonického zemětřesení.

POSTUP:

1) Společně přečtěte následující text a odpovídejte na otázky:

Litosféra, přibližně 100 km silný pevný obal Země, není celistvý, ale je rozpraskán na jednotlivé bloky označované jako litosférické desky. Ty se neustále pohybují po plastické vrstvě, nazývané astenosféra. Podle směru, kterým se desky vůči sobě pohybují, rozlišujeme tři typy rozhraní – divergentní (rozbíhavé), konvergentní (sbíhavé) a transformní (smykové).

V divergentním rozhraní dochází k oddalování desek a výstupu magmatu. U sbíhavého pohybu dochází ke vzniku subdukčních zón, v nichž se desky podsouvají jedna pod druhou. V oblastech, kde se litosférické desky pohybují vůči sobě horizontálně, vznikají transformní rozhraní.

Tektonická zemětřesení jsou nejčastějším (okolo 90 %) a nejnebezpečnějším typem zemětřesení. Jsou vázána na rozhraní litosférických desek. K pohybu ker v místě poruchy dochází jak ve vertikálním, tak horizontálním směru. Dosahují velké intenzity a způsobují rozsáhlé škody na majetku i ztráty na lidských životech.

Více než 75 % tektonických zemětřesení se odehrává v pásmu ohraničující Pacifik v oblasti nazývané Ohnivý kruh. Dalších 15 až 20 % v zóně, která se táhne od Azor přes Severní Afriku, Středozemní moře, Apeninský poloostrov, Alpy, Dinárské hory, Turecko, Írán až po Himálaj.

Co jsou to litosférické desky?
Kde obecně nejčastěji dochází k tektonickému zemětřesení?
A ve kterých zemích konkrétně?
Jaké jsou možnosti rizikům zemětřesení v ohrožených lokalitách čelit?
Jaké další typy zemětřesení existují?

2) Pomocí databáze na https://www.emsc-csem.org/Earthquake/?filter=yes vyhledejte největší zemětřesení poslední doby (možno zadat období, lokalitu, sílu atd.; pro potřeby aktivity zadejte např. jen Magnitudo min. 7) a zjistěte, kde a jak často k nim dochází.

3) Vystřihněte puzzle a i pomocí internetových zdrojů splňte zadání:

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

TRAGÉDIE V TURECKU A SÝRII

V pondělí 6. února 2023 zasáhlo jihovýchodní Turecko a část Sýrie silné zemětřesení o magnitudu 7.8, které navíc spustilo sérii silných dotřesů. Geologické služby evidovaly během tří dnů přes 150 zemětřesení o magnitudu větším než 4. Následky byly tragické, ovšem příčinou úmrtí desítek tisíc obyvatel nebylo jen samotné zemětřesení v hustě osídlené oblasti, ale také nedostatečně odolná výstavba domů. Co vůbec způsobuje zemětřesení? Jak často se silná zemětřesení ve světě vyskytují a jak silné bylo ve světovém kontextu ono nedávné zemětřesení v Turecku a v Sýrii?

FYZIKA:
Energie – formy energie

PŘÍRODOPIS:
Neživá příroda – Země; vnější a vnitřní geologické procesy; mimořádné události způsobené přírodními vlivy

ZEMĚPIS:
Regiony světa – světadíly, oceány, makroregiony světa

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ: přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

KOMPETENCE:

bottom of page