top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
žák vlastními slovy vysvětlí důležitost vody pro život na Zemi

POSTUP:

1) Nejprve se s pomocí obrázku společně zamyslete, odkud se v Česku bere voda v přírodě a kam mizí.

2) Napište nebo nakreslete do myšlenkové mapy všechny pojmy, které se vám spojí se slovem voda. Nejen v přírodě, ale i v souvislosti s naší každodenní činností.

3) U každého z pojmů se zamyslete, jaká je jeho spojitost s životem na Zemi (v čem pomáhá, v čem je zásadní přínos, čím naopak omezuje).

4) Ve skupinách odpovězte na níže uvedené otázky.

OTÁZKY:
Odkud se v Česku bere voda v přírodě a kam mizí?
Jaké existují možnosti zadržování vody pro zmírnění dopadů suchých období?
Jaký význam má voda pro život lidí?
Jaký význam má voda pro hospodářský rozvoj společnosti?
Jaký význam má voda pro přírodní prostředí?
Jaké následky plynou z výrazného znečištění vody?

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

VODA
NEZBYTNã
PRO ŽIVOT

Voda je základním předpokladem existence života, významným činitelem životního prostředí či třeba nenahraditelnou surovinou v hospodářství. V prostředí okolo nás je voda v různých skupenstvích v neustálém koloběhu mezi pevninou i oceány díky sluneční energii, zemské gravitaci a rotaci Země. Po výparu z pevniny či vodních ploch se voda přemisťuje v ovzduší a při kondenzaci dopadá zpět na zemský povrch ve formě srážek – při jejich nadbytku může dojít k povodni, při nedostatku naopak k obdobím sucha. Oba tyto extrémní přírodní projevy se týkají také nás v Česku. Proč je voda tak důležitá?

FYZIKA
Látky a tělesa – skupenství látek
Energie – přeměny skupenství

CHEMIE
Směsi – voda

PŘÍRODOPIS
Neživá příroda – podnebí a počasí ve vztahu k životu
Základy ekologie – ochrana přírody a životního prostředí

ZEMĚPIS
Přírodní obraz Země – krajinná sféra
Životní prostředí – krajina

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA:
Lidské aktivity a problémy životního prostředí

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

KOMUNIKATIVNÍ: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

KOMPETENCE:

bottom of page