top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

CÍL AKTIVITY:
Žáci se seznámí s postupy a se základními principy první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

POSTUP:
Představte si modelovou situaci zasažení člověka elektrickým proudem nízkého napětí (např. elektrickým spotřebičem v domácnosti). Nejprve nechte žáky formulovat jejich vlastní návrhy, jak by na danou situaci reagovali a napište je na tabuli. Poté každý samostatně odpoví na níže uvedené otázky (správné odpovědi jsou uvedeny v závěru). Na závěr si společně projděte informace na obrázku (případně informace uvedené v internetovém odkazu).

Pokud se stanete svědky zasažení osoby elektrickým proudem, co uděláte jako první?
• vypneme zdroj elektřiny
• voláme 155 nebo 112
• zkontrolujeme životní funkce postiženého

Pokud se nepodaří odpojit spotřebič od zdroje, čím můžeme postiženého od spotřebiče odstrčit?
• rukou v kožených rukavicích
• dřevěným smetáčkem
• hliníkovou lopatkou

V případě, že postižený nedýchá, uměli byste zahájit kardiopulmonální resuscitaci? Kolikrát za minutu byste stlačili hrudník?
• 20x – 40x
• 60x – 80x
• 100x – 120x

Ve kterých situacích se používá defibrilátor? Víte, k čemu slouží?
• v případě bezvědomí
• v případě srdeční zástavy
• v případě poklesu krevního tlaku pod 90/60

Víte, kde je k dispozici nejbližší defibrilátor?Uměli byste ošetřit popáleniny? Co byste udělali jako první?
• opláchli poranění vodou s vyšším obsahem soli
• přikryli poranění sterilním obvazem z lékárničky
• namazali poranění antibiotickou mastí z lékárničky

ŘEŠENÍ
• vypneme zdroj elektřiny
• dřevěným smetáčkem
• 100x – 120x
• v případě srdeční zástavy
• přikryli poranění sterilním obvazem z lékárničky

SHRNUTÍ A ODKAZ (viz pdf)

Více k tématu:

Navštivte náš 

ESHOP

ÚRAZ ELEKTŘINOU

Úrazy elektrickým proudem patří mezi ty nejzávažnější, jejich následky bývají často fatální. Uměli byste reagovat, kdybyste se stali svědky takové situace? Jak správně poskytnout první pomoc při zásahu osoby elektrickým proudem? Znalosti této problematiky se vám hodí ve škole, v domácnosti, v práci i na výletě. Úplným základem je ovšem prevence a dodržování bezpečnosti při práci s elektřinou. Pokud se ani tak nepodaří problémům předejít, je nezbytné vědět, jak se zachovat a jak pomoci.

Více k tématu také zde: egd.cz/skoly

FYZIKA:
Elektromagnetické a světelné děje – elektrický obvod

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Provoz a údržba domácnosti – elektrotechnika v domácnosti

KDE VYUŽÍT:

K UČENÍ: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

PRACOVNÍ: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

KOMPETENCE:

bottom of page