top of page

VYUŽITÍ VE VÝUCE

Pro „“ bylo nalezeno 34 položek

 • Home | VVV final

  Využijte zpracované aktivity, které obohatí výuku nejen v hodinách zeměpisu MÝTY O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ V posledních letech jsme i u nás zaregistrovali, že průběh ročních období se mění. Konkrétně jde především o krátké a relativně teplé zimy s nedostatkem sněhu či teplé a suché počasí již na počátku astronomického jara, které například posouvá dobu kvetení do dřívější části roku. Důvodem jsou probíhající klimatické změny, jež jsou zesíleny činností člověka. Je lepší toto vědecké poznání pochopit a na nastalé změny se připravit a adaptovat, nebo jej zarytě odmítat? ĆÍNSKã POPULACE Čína byla po tří staletí nejlidnatějším státem světa, než ji v roce 2023 předběhla Indie. I tak v Číně žije 1,4 miliard obyvatel, což, pro představu, je více než ve všech státech Evropy a Severní Ameriky (včetně Mexika) dohromady. Čínská populace se rapidně rozrostla ve 20. století, ovšem již na přelomu 70. a 80. let nastavila čínská vláda opatření, která měla zpomalit demografický růst, jenž brzdil hospodářský rozvoj. Následná desetiletí tzv. politiky jednoho dítěte vedla k tomu, že Čína má v současnosti jednu z nejrychleji stárnoucích společností na světě. ENERGETIKA V ĆESKU Česko není charakteristické jedním dominantním zdrojem elektrické energie. Základem jsou uhelné a jaderné elektrárny, postupně roste také podíl obnovitelných zdrojů. K dlouhodobě využívané vodní energii přibyly od počátku 21. století také větrné elektrárny a ve dvou vlnách, z nichž ta druhá právě probíhá, také elektrárny solární. Instalovaný výkon zejména solárních elektráren prudce roste. Na celkové výrobě se však fotovoltaika podílí stále málo. Čím je to způsobeno? A jaké jsou další charakteristiky aktuální české energetiky? GREEN DEAL O Zelené dohodě pro Evropu jsme už mnohokrát slyšeli, ať už v pozitivním či v negativním vyznění. Máme obecné povědomí o tom, že jde o politické iniciativy, jejichž cílem je snížit emise skleníkových plynů. Že jde o velmi širokou strategii budoucnosti našeho kontinentu směřující k transformaci evropské ekonomiky do udržitelného a nízkoemisního modelu. Ale víme, jaké konkrétní návrhy vlastně obsahuje? STãTY USA Z VESELA Občas zaslechneme, že někteří obyvatelé Spojených států amerických znají z Evropy jen pár států a třeba takové Česko ani nedovedou správně lokalizovat. Ale známe my všech 50 států USA? Nebo aspoň pár hlavních? Víme, kde leží, čím je ten který stát charakteristický, jaké má podnebí, jaké je jeho hlavní město, čím je zajímavá jeho historie? Zpravidla také moc ne. Přitom rozloha USA není moc odlišná od rozlohy Evropy. A nabízí toho také spoustu zajímavého. DALŠÍ Důraz klademe na myšlení v souvislostech Atraktivní témata aktuálního i všedního dění přinášíme zdarma! Mezi ekosystémy, které jsou viditelně zasaženy důsledky globální klimatické změny, jednoznačně patří korálové útesy. Opakující se tropické bouře s abnormálně teplou vodou v posledních letech například kriticky ohrožují životaschopnost korálových společenství Velkého bariérového útesu při pobřeží Austrálie. Co se vlastně pod hladinou tropických moří děje, že pestrobarevné ekosystémy blednou a ztrácejí svou tolik charakteristickou vitalitu? KORãLOVÉ ÚTESY V OHROŽENÍ Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • KORÁLOVÉ ÚTESY V OHROŽENÍ

  PDF CÍL AKTIVITY: Žáci se v rámci skupinové práce seznámí na příkladu korálových útesů s významem fungujících ekosystémů. POSTUP: Rozdělte se do 4 skupin A, B, C, D. Každý člen skupin dostane příslušnou kartičku s textem, který nastuduje. Následně se rozdělte do nových skupin po čtyřech, ve kterých se po jednom sejdou zástupci všech předchozích skupin a společně vyplní text. Po doplnění textu zodpovězte společně následující otázky: • Jaký stresor má na svědomí blednutí korálů především? • Jak souvisí tento stresor s globální klimatickou změnou? • Jmenujte alespoň jeden další ekosystém postižený globálním oteplováním. Po splnění úkolu doporučujeme pustit si tematické video (např. z ČT edu, nebo zadáním „corals bleaching“ do vyhledávače). ŘEŠENÍ: Doplňovačka: živočichové, schránky, vápenatého, řasami, fotosyntézy, barvy, stresu, cukry, bělení, podmínek, dlouhodobé Otázky: • vyšší teploty mořské vody • posílený skleníkový efekt ohřívá atmosféru a ta zvyšuje teplotu oceánů, navíc mění chod meteorologických jevů v průběhu roku • např. tání arktického ledu, vysychání lesů v ČR Více k tématu: Navštivte náš ESHOP KORãLOVÉ ÚTESY V OHROŽENÍ Mezi ekosystémy, které jsou viditelně zasaženy důsledky globální klimatické změny, jednoznačně patří korálové útesy. Opakující se tropické bouře s abnormálně teplou vodou v posledních letech například kriticky ohrožují životaschopnost korálových společenství Velkého bariérového útesu při pobřeží Austrálie. Co se vlastně pod hladinou tropických moří děje, že pestrobarevné ekosystémy blednou a ztrácejí svou tolik charakteristickou vitalitu? ZEMĚPIS: Životní prostředí – krajina; vztah přírody a společnosti PŘÍRODOPIS: Neživá příroda – půdy; podnebí a počasí ve vztahu k životu Základy ekologie – organismy a prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy KOMUNIKATIVNÍ: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • MÝTY O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ

  PDF CÍL AKTIVITY: Žáci se seznámí s častými mýty o klimatické změně a s pomocí relevantních informací použijí argumenty k jejich vyvrácení. POSTUP: Osm mnohokrát opakovaných mýtů o globálním oteplování je níže uvedeno na pravou míru. Pospojujte začátky vysvětlení s jejich koncem a ke každému připište číslo, ke kterému mýtu se váží. Zkuste vyhledat další informace pomocí relevantních internetových zdrojů. Mýty o globálním oteplování: 1) „Globální oteplování je způsobeno sluneční aktivitou, nikoliv člověkem.“ 2) „Globální oteplování není problém, všichni živočichové a rostliny se umějí přizpůsobit.“ 3) „Globální oteplování není nic, čeho bychom se museli bát. I zdvojnásobení atmosférického CO2 bude mít za následek změnu povrchové teploty jen v řádu 1 °C nebo méně.“ 4) „Globální oteplování nám nehrozí z prostého důvodu, že jsme na cestě do další doby ledové.“ 5) „Poplašné zprávy o globálním oteplování jsou výmysly pěti stovek vědců, kteří vyvrací konsenzus většiny uznávaných kapacit.“ 6) „Ledovce rostou a neustupují.“ 7) „Sopky produkují daleko více CO2 než lidé. Lidské přičinění je okrajové a s globálním oteplováním proto kvůli sopkám stejně nic nenaděláme.“ 8) „Lidský vliv není tak významný, aby ovlivnil světové klima.“ Vysvětlení mýtů A: Někteří „skeptici“ popírající globální oteplování tvrdí, že i při zdvojnásobení atmosférického CO2 bude mít za následek změnu povrchové teploty jen v řádu do 1°C. Vulkány produkují kolem 0,3 miliardy tun CO2 ročně. Během posledních 35 let globálního oteplování vykazuje sluneční aktivita trend mírného ochlazování. I když existují ojedinělé výskyty rostoucích ledovců, naprosto převažující celosvětový trend je ústup ledovců. Velké množství případů hromadného vyhynutí v minulosti je pevně spjato s globálními změnami klimatu. Bližší průzkum vědeckých prací, údajně vyvracejících lidskou vinu na globálním oteplování, ukazuje, že většina vědců nic takového nedělá. Starejme se o dopady globálního oteplování v příštích 100 letech. Množství atmosférického CO2 roste o dvacet gigatun ročně. Vysvětlení mýtů B: Globální klima a působení Slunce jdou po opačných drahách. Ne o dobu ledovou někdy za víc než 10 000 let. Nicméně, tak nízké hodnoty jsou v rozporu s mnoha studiemi založenými na široké škále metod, včetně paleoklimatických údajů z antarktických vrtů, přes 60 let nepřetržitého měření CO2 na Havaji a všeobecně uznávaných klimatických modelů. Lidé vypouštějí ročně do atmosféry zhruba 40 Gt CO2 (což odpovídá 11 gigatunám uhlíku). Dramaticky tak mění složení našeho klimatického systému. Hrstka prací, které skutečně tvrdí, že lidský podíl na globálním oteplení vyvrátily, jen opakuje již dobře odhalené mýty. Protože současná změna klimatu je tak prudká, typický způsob adaptace druhu (např. migrace) ve většině případů jednoduše není možný. Globální změna je prostě příliš všudypřítomná a nastává příliš rychle. To je kolem 1 % lidských emisí CO2, které dosud stoupají, v roce 2018 dosáhly 40 miliard tun za rok. Ve skutečnosti se globálně rychlost tání zvyšuje od poloviny sedmdesátých let 20. století. ŘEŠENÍ: 1-Během-Globální; 2-Velké-Protože; 3-Někteří-Nicméně; 4-Starejme-Ne; 5-Bližší-Hrstka; 6-I když-Ve skutečnosti; 7-Vulkány-To je; 8-Množství-Lidé Více k tématu: Navštivte náš ESHOP MÝTY O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ V posledních letech jsme i u nás zaregistrovali, že průběh ročních období se mění. Konkrétně jde především o krátké a relativně teplé zimy s nedostatkem sněhu či teplé a suché počasí již na počátku astronomického jara, které například posouvá dobu kvetení do dřívější části roku. Důvodem jsou probíhající klimatické změny, jež jsou zesíleny činností člověka. Je lepší toto vědecké poznání pochopit a na nastalé změny se připravit a adaptovat, nebo jej zarytě odmítat? ZEMĚPIS: Životní prostředí – krajina; vztah přírody a společnosti PŘÍRODOPIS: Neživá příroda – půdy; podnebí a počasí ve vztahu k životu Základy ekologie – organismy a prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy KOMUNIKATIVNÍ: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • ČÍNSKÁ POPULACE

  PDF CÍL AKTIVITY: Žáci se díky konkrétnímu příkladu seznámí se základními demografickými charakteristikami a sami dokáží vysvětlit specifika vývoje počtu čínského obyvatelstva. POSTUP: Pracujte s textem České tiskové kanceláře (ČTK) Číňanů poprvé po 60 letech ubylo. Nejlidnatější zemí by se ještě letos mohla stát Indie z ledna 2023. Text je rozdělen do šesti odstavců, které je potřeba sestavit do původního pořadí. Rámečky rozstříhejte a seřaďte s pomocí níže uvedených titulků, jež shrnují obsah jednotlivých odstavců. Titulky jsou seřazeny ve správném pořadí, avšak jeden z titulků je navíc a je potřeba jej ze seznamu vyškrtnout. • Populace Číny začala klesat • Důsledky populačního poklesu • Urbanizace v čínských podmínkách • Pokles počtu obyvatel v historii • Disproporce v pohlavní struktuře obyvatel • Chybná očekávání • Vládní opatření vedoucí k regulaci počtu obyvatel Po seřazení odstavců do logického pořadí odpovězte na otázky 1–9. 1) Roky 2022 a 2023 znamenají pro populaci Číny dva důležité milníky. Které? 2) Čína se připojila k mnoha evropským zemím, kde ročně zemře více lidí, než se narodí. Jaké důsledky bude mít podle textu prudký pokles obyvatel na čínskou společnost? 3) Přirozený přírůstek je demografickým ukazatelem, který označuje rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých na určitém území za rok. Podle dat v textu vypočítejte přirozený přírůstek Číny za rok 2022. Bude se jednat o kladné, či záporné číslo? 4) Které další dva číselné údaje bychom teoreticky potřebovali, abychom mohli určit změnu celkového přírůstku země? 5) V jakém desetiletí a za vlády kterého komunistického diktátora počet obyvatel Číny doposud naposledy klesal? 6) V Číně je velký rozdíl mezi počtem mužů a žen, což mj. vede k vysokému podílu mladých mužů, kteří si nemohou najít manželku. Je tento stav důsledkem státních opatření vedoucích k regulaci počtu obyvatel? Zdůvodněte. 7) Podle dat pekingské vlády odejde v následujících pěti letech do důchodu přes 40 milionů Číňanů, přičemž další generace (narozená v období politiky jednoho dítěte) nahradí jen každého osmého. O kolik se takto zmenší počet pracovníků na čínském pracovním trhu? 8) Čínská společnost tradičně očekává, že děti se postarají o své rodiče. Tento tradiční přístup byl však narušen politickými zásahy do přirozeného vývoje populace. S jakou hlavní výzvou se budou v nejbližším období potýkat potomci generace, která byla nucená mít pouze jedno dítě? 9) Porovnejme čínskou realitu s naší. Porodnost se v Číně dostala pod úroveň zajišťující přirozenou reprodukci obyvatel (2,1 dítěte na ženu) již před desítkami let. Pokud není přirozený úbytek populace nahrazen imigrací, počet obyvatel klesá. Zjistěte, jaká je porodnost v Česku. A. Odborníci již delší dobu varují před rychlým stárnutím čínské společnosti, které znamená větší tlak na zdravotní a sociální péči a je spojené s negativními dopady na ekonomický růst země. V Číně nyní podle národního statistického úřadu žije 1,411 miliardy lidí, poté co loni zemřelo 10,41 milionu lidí a narodilo se 9,56 milionu dětí. Úřad sčítá pouze obyvatele pevninské Číny, tedy bez Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu. B. Čínský statistický úřad také informoval, že mužů je v Číně nadále víc než žen, a to 722,06 milionu ku 689,69 milionu. Příčinou je podle agentury AP politika jednoho dítěte, od které Čína upustila v roce 2016. Čínské rodiny tradičně upřednostňovaly mužské dědice a v případech, kdy se měla narodit dívka, přistupovaly často k potratům. C. Čínská vláda se dlouho snažila bránit populačnímu růstu, který byl podle ní překážkou vzestupu ekonomiky i prosperity. Politiku jednoho dítěte, uplatňovanou od konce 70. let s cílem zastavit tehdejší populační explozi, Čína v roce 2016 nahradila limitem dvou dětí na jeden pár. V roce 2021 Čína oznámila, že umožní rodinám mít až tři děti. Reformy ale navzdory krátkodobému nárůstu porodnosti klesající trend nezvrátily. Číňané si především stěžují, že výchova a vzdělávání dětí jsou drahé. D. Počet obyvatel Číny se v loňském roce poprvé za posledních šest desetiletí snížil, ubylo asi 850 000 lidí. Informovaly o tom světové tiskové agentury s odvoláním na čínský národní statistický úřad. Úbytek způsobila historicky nízká porodnost a nejvyšší úmrtnost od roku 1974. Experti OSN předpovídají, že populace Číny se do roku 2050 zmenší až o 109 milionů lidí. Nejlidnatější zemí světa by se už letos měla stát Indie. E. Čína zaznamenala populační úbytek naposledy v 60. letech minulého století v období katastrofálních politických a hospodářských reforem, takzvaného Velkého skoku vpřed, diktátora Mao Ce-tunga. Následkem hladomoru tehdy zemřelo nejméně 20 milionů lidí. F. „Čínská populace se začala zmenšovat o devět až deset let dříve, než místní úřady i OSN předpokládaly. To znamená, že čínská demografická krize je ohromná… a čínská politika je postavená na chybných demografických datech,“ reagoval na zveřejněná data I Fu-sien, odborník na čínskou demografii z Wisconsinské univerzity v americkém Madisonu. „Čína zestárla dříve, než stačila dostatečně zbohatnout,“ dodal. Zdroj: https://www.hn.cz/, Hospodářské noviny, 17. 1. 2023: Číňanů poprvé po 60 letech ubylo. Nejlidnatější zemí by se ještě letos mohla stát Indie ŘEŠENÍ: D-A-E-B-F-C; navíc: Urbanizace v čínských podmínkách; 1. Počet obyvatel začal klesat, Čína klesla na 2. místo v žebříčku nejlidnatějších zemí světa. 2. Stárnutí populace, větší tlak na zdravotní a sociální péči, očekává se propad ekonomického růstu. 3. -850.000 4. Počet přistěhovalých a odstěhovalých 5. 60. léta 20. století, Mao Ce-tung 6. Ano 7. 35 milionů 8. Celá zátěž na jediném potomkovi 9. (aktuální data na czso.cz) Více k tématu: Navštivte náš ESHOP ĆÍNSKã POPULACE Čína byla po tří staletí nejlidnatějším státem světa, než ji v roce 2023 předběhla Indie. I tak v Číně žije 1,4 miliard obyvatel, což, pro představu, je více než ve všech státech Evropy a Severní Ameriky (včetně Mexika) dohromady. Čínská populace se rapidně rozrostla ve 20. století, ovšem již na přelomu 70. a 80. let nastavila čínská vláda opatření, která měla zpomalit demografický růst, jenž brzdil hospodářský rozvoj. Následná desetiletí tzv. politiky jednoho dítěte vedla k tomu, že Čína má v současnosti jednu z nejrychleji stárnoucích společností na světě. ZEMĚPIS Společenské a hospodářské prostředí – obyvatelstvo světa Regiony světa – modelové regiony světa DĚJEPIS Rozdělený a integrující se svět – mimoevropský svět, problémy současnosti KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • PŘÍČINY ROZDÍLŮ V TEPLOTĚ

  PDF CÍL AKTIVITY: Žák na konkrétním příkladu vysvětlí, čím jsou způsobeny teplotní rozdíly v Česku. POSTUP: 1) Jak se liší podnebí moravské metropole Brna a nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd Lysé hory? Odpovědi nám mohou poskytnout grafy s meteorologickými daty, kterým se říká klimadiagramy. Nejdříve si vyber dvě barvy, které budou v grafu symbolizovat hodnoty teplot a srážek. 2) Jako první se budeme zabývat teplotou. Vybranou barvou pro teplotu nejprve pojmenuj hodnoty na ose „y“, které se týkají průměrných měsíčních teplot. Pomohou ti konkrétní číselné hodnoty. Nezapomeň do závorky uvést jednotky, ve kterých se teplota měří. 3) Stejnou barvu použij i na zvýraznění průměrných teplot v průběhu roku přímo v grafu. Než tak učiníš, ujisti se, že nezaměníš teplotu a srážky. Uvažuj, ve kterých měsících bývá nejchladněji, respektive nejtepleji a ověř, zda jsou takové teploty v daném měsíci pravděpodobné. 4) Druhou barvu použij ke zvýraznění měsíčních srážek. Nejprve pojmenuj hodnoty na ose „y“. Opět nezapomeň uvést jednotky, ve kterých se měří srážky. Poté stejnou barvou zvýrazni i data, která symbolizují srážkové úhrny přímo v grafu. 5) Pro lepší přehlednost můžeš totéž udělat i ve druhém grafu. 6) Jak se vlastně k prezentovaným meteorologickým údajům došlo? V pracovním listu doplň šest uvedených pojmů. 7) Nyní můžeš s jistotou popsat grafy jmény obou míst, na kterých byla data naměřena. 8) Vyhledej nadmořskou výšku Brna i Lysé hory a s pomocí hotových klimadiagramů vyplň tabulku v pracovním listu: 9) Co podle tvého úsudku ovlivňuje rozdíly v podnebí těchto dvou míst více? Jejich zeměpisná šířka nebo nadmořská výška? 10) A na závěr otázka k jiné, širší diskuzi. Jakou roli mohou v městském prostředí hrát v letních měsících použité stavební materiály, doprava, či průmyslové podniky? Jak lze jejich dopad potlačit? Více k tématu: Navštivte náš ESHOP PŘÍĆINY ROZDÍLŮ V TEPLOTĚ I na tak malém prostoru, jako je Česko, můžeme ve stejnou chvíli naměřit na dvou různých místech výrazně rozdílnou teplotu. Jak je to možné? Takovou situací může být výjimečně třeba i přechod frontálního systému, během kterého zaznamenáme velké teplotní rozdíly mezi západem a východem republiky. Běžně jsou však teplotní rozdíly u nás ovlivněny především nadmořskou výškou. V nížinách je zpravidla tepleji než na vrcholcích hor, a tak lze teplotní rozdíly na dvou různých místech naměřit i na poměrně malém prostoru. ZEMĚPIS: Přírodní obraz Země – krajinná sféra Česká republika – místní region FYZIKA: Látky a tělesa – měřené veličiny PŘÍRODOPIS: Neživá příroda – podnebí a počasí ve vztahu k životu KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • KOLIK STOJÍ ROPA BĚHEM VÁLKY

  PDF CÍL AKTIVITY: Žák uvede do souvislosti vliv různých historických událostí na ceny ropy a jejich dopad na běžný život jedince. POSTUP: 1) Učitel započne výuku burzou nápadů nad otázkou, jakých změn ve svém okolí i ve společnosti si žáci během války na východní Ukrajině všimli. Odpovědi zapíše na tabuli a dále se bude věnovat pouze problematice zvyšování cen ropy. 2) Žáci se rozdělí do menších skupin a každá z nich vyhledá informace o jedné z níže uvedených událostí (kdy, o co šlo, jaký vliv na cenu ropy událost měla). 3) Následně vynese každá ze skupin svou událost do grafu cen ropy a vysvětlí vliv události na cenu ropy. 4) Na závěr žáci odpoví na níže položené otázky (žáci i učitel mohou zformulovat další otázky). UDÁLOSTI: • Jomkipurská válka, OPEC snížila těžbu ropy • revoluce v Íránu • invaze Iráku do Kuvajtu • invaze USA do Iráku • globální finanční krize • revoluce v arabských státech • přebytky ropy kvůli rozvoji těžby břidlicového plynu • rusko-saúdská ropná válka • ruská invaze na Ukrajinu OTÁZKY: • Ve kterých letech byla cena ropy nejvyšší a ve kterých nejnižší? • Které události způsobily výrazný růst a které naopak výrazný pokles? • Co se stane s cenou ropy, pokud klesne její těžba? Vzroste, nebo poklesne? • Jaký je vztah mezi množstvím ropy, nabídkou ropy, poptávkou po ropě a cenou ropy? Více k tématu: Navštivte náš ESHOP KOLIK STOJÍ ROPA BĚHEM VãLKY? Konflikt na východní Ukrajině má mimo jiné i celosvětové hospodářské dopady. V Česku se bezprostředně projevil například skokovým zdražením pohonných hmot. Nejde o nic výjimečného – v minulosti došlo několikrát k vysokým výkyvům ceny ropy způsobeným vojenskými střety. Na druhou stranu, konflikt na Ukrajině nebyl jediným důvodem zvýšení ceny ropy na českých čerpacích stanicích. Nedostatečná nabídka ropy vůči poptávce byla způsobená jednak válkou a jednak oživením ekonomiky po útlumu v době covidové pandemie, během které domácnosti příliš neutrácely a firmy neinvestovaly. ZEMĚPIS: Regiony světa – modelové regiony světa Společenské a hospodářské prostředí – globalizační, politické a hospodářské procesy; regionální, společenské, politické a hospodářské útvary Česká republika VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Mezinárodní vztahy, globální svět – evropská integrace VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy KOMUNIKATIVNÍ: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ: přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • NA CO NATO?

  PDF CÍL AKTIVITY: Žák charakterizuje proměnu geopolitické orientace Česka za pomocí faktů o integračních seskupeních. POSTUP: 1) Společně napište na tabuli všechna integrační seskupení, která vás napadnou 2) Vyberte z nich ta, jejímiž jsme byli nebo stále jsme členem. 3) Dále se budeme věnovat pouze třem níže vybraným vojenským integracím. Rozdělte třídu do skupin a každé zadejte vyhledat informace k jedné ze tří integrací (vznik, případně zánik, členové, rozšiřování, pozice Česka) • NATO • Varšavská smlouva • OSKB 4) Každá ze skupin danou integraci následně představí v několika větách. 5) Nechte žáky odpovídat na následující otázky: • Jaké jsou tendence vývoje integračních vojenských seskupení v Evropě po roce 1989? • Jakým vývojem prošlo Česko (dříve Československo)? • Jak souvisí aktuální ruská invaze na Ukrajinu s uvedenými integračními seskupeními? Více k tématu: Navštivte náš ESHOP NA CO NATO? 12. března 1999 vstoupilo Česko do NATO (Severoatlantická aliance). Spolu s Polskem a Maďarskem se jednalo o první postkomunistické země, které se staly součástí tohoto mezinárodního vojenského paktu. Bylo to pouhých necelých 8 let poté, co zanikla vojenská integrace Varšavská smlouva, jejíž členem bylo Československo od roku 1955. Pro naši zemi z členství NATO vyplývají nejen práva a povinnosti, jde především o významnou geopolitickou změnu. O jaká práva a povinnosti konkrétně jde? A jak se tato změna geopolitické orientace projevuje například v souvislosti s aktuální válkou na Ukrajině? ZEMĚPIS: Regiony světa – modelové regiony světa Společenské a hospodářské prostředí – globalizační, politické a hospodářské procesy; regionální, společenské, politické a hospodářské útvary Česká republika VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Mezinárodní vztahy, globální svět – evropská integrace VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Jsme Evropané KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy KOMUNIKATIVNÍ: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ: přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • STÁTY USA Z VESELA

  PDF CÍL AKTIVITY: Žáci se seznámí s polohou států USA a jejich klimatickými odlišnostmi. POSTUP: 1) Na druhé straně (v pdf příloze) vyplňte jména států USA tak, aby odpovídaly umístění na mapě. Zvýrazněná písmena přepište do tří tajenek. Nejenže se dozvíte, jak veselé vtipy si v Americe povídají, ale zjistíte něco i o klimatu severoamerického kontinentu. Nejdříve doplňte státy vlevo, ke druhému vtipu se vztahují státy dole, k poslednímu státy vpravo. Pozor! Abychom předešli nesrovnalostem v hláskování a zároveň v přepise z angličtiny do češtiny, státy zapisujte v jejich anglickém znění. Při zeměměřičských pracích na pomezí New Hampshire a Maine bylo zjištěno, že je nutné upravit hranici mezi těmito státy. Zastavili se tedy u farmáře, aby mu sdělili, že od nyní už není v Maine, ale v New Hampshire. "Skvělé," řekl farmář. "Těch mainských _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!“ Jaká jsou čtyři roční období v Minnesotě? Skoro zima, zima, stále zima a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Howard umře a před posledním soudem čeká ve frontě. Všimne si, že některé duše jdou přímo do nebe, zatímco Satan hází jiné do pekelné jámy. Nicméně čas od času, místo aby hodil nebohou duši do ohně, odhodí ji stranou. Howard se zvědavě ptá Satana: "Promiňte, proč ty duše házíte bokem, místo abyste je uvrhl do pekla s ostatními?" – "Ty jsou z Oregonu," odpovídá Satan. "Jsou příliš _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _." 2) Po vyluštění tajenek se můžete pustit do těchto otázek: 1. Na mapě je zobrazeno 48 států. Dva zbývající se nacházejí mimo toto souvislé území. Jak se jmenují? 2. Které tři státy USA jsou největší podle rozlohy? Porovnejte jejich rozlohu s ČR. 3. Kdyby byla Česká republika součástí Spojených států, na kterém místě by podle rozlohy byla? Na internetu je mnoho vhodných zdrojů, kde najdete pořadí států USA podle rozlohy. 4. Které tři státy vévodí žebříčku podle počtu obyvatel? 5. Zpět ke klimatu: vybarvěte na mapě státy, o kterých je v anekdotách řeč a s pomocí atlasu (např. s mapou oceánských proudů) se pokuste zdůvodnit vlastnosti klimatu, které jsou v nich popsané. 6. A pokud chcete znát všech 50 států USA, doplňte si do mapy názvy těch zbývajících. ŘEŠENÍ: … ZIM MÁM PO KRK; … OPRAVA SILNIC; … MOKRÉ NA TO, ABY CHYTLY 1. Aljaška, Havaj; 2. Aljaška, Texas, Kalifornie; 3. 40.; 4. Kalifornie, Texas, Florida Více k tématu: Navštivte náš ESHOP STãTY USA Z VESELA Občas zaslechneme, že někteří obyvatelé Spojených států amerických znají z Evropy jen pár států a třeba takové Česko ani nedovedou správně lokalizovat. Ale známe my všech 50 států USA? Nebo aspoň pár hlavních? Víme, kde leží, čím je ten který stát charakteristický, jaké má podnebí, jaké je jeho hlavní město, čím je zajímavá jeho historie? Zpravidla také moc ne. Přitom rozloha USA není moc odlišná od rozlohy Evropy. A nabízí toho také spoustu zajímavého. ZEMĚPIS: Přírodní obraz Země – systém přírodní sféry na regionální úrovni Regiony světa – modelové regiony světa Životní prostředí – krajina KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • ČAS NA ZEMI

  PDF CÍL AKTIVITY: Žáci se zorientují v časových pásmech různých částí světa a uvedou pozitiva či negativa změny času. POSTUP: 1) Nejprve v rámci třídy diskutujte vlastní zkušenosti s přechodem zimního času na letní a naopak. O jaké konkrétní dopady jde? Které jsou vnímány spíše negativně a které spíše pozitivně? 2) Rozdělte třídu do skupin a každá vyhledá pásmový a místní čas pro jedno z měst: Dallas, New York, Londýn, Praha, Ostrava, Kašgar, Peking (v rámci zjednodušení jsou vybrána pouze města severní polokoule, použijte pásmový čas – tedy bez letního času, např. Čína jej nezavádí) 3) Výsledky diskutujte (rozdílný místní čas i v rámci jednoho státu, pásmový rozdílný pouze u států větší rozlohy – např. USA, ovšem existují i výjimky, např. Čína, kde je jednotný) 4) S pomocí internetu vyhledejte, jaký časový rozdíl je mezi Prahou a Sydney pro tři různá data: 25. července, 25. října a 25. ledna. Jak je možné, že jde o tři různé časy? ŘEŠENÍ: Dallas – pásmový čas 6.00 (UTC-6), místní čas 5.34 New York – 7.00 (UTC-5), 7.04 Londýn – 12.00 (UTC+0), 12.00 Praha – 13.00 (UTC+1), 12.58 Ostrava – 13.00 (UTC+1), 13.14 Kašgar – 20.00 (UTC+8, není letní čas), 17.02 Peking – 20.00 (UTC+8, není letní čas), 19.46 Praha vůči Sydney (25. červenec – o 8 hodin méně, 25. říjen – o 9 hodin méně, 25. leden – o 10 hodin méně) Více k tématu: Navštivte náš ESHOP ĆAS NA ZEMI Dříve lidé používali sluneční čas, daný otáčením Země v průběhu dne vzhledem ke Slunci. S rozvojem dopravy a čím dál větším propojením světa však odlišný čas na každém místě začal být problematický, proto se přešlo na tzv. pásmový čas, tedy standardizovaný čas pro širokou oblast 15° okolo daného poledníku. V řadě zemí mírného pásu navíc existuje tzv. letní čas, jenž posouvá časté lidské aktivity do světlé části dne. Díky letnímu času máme v létě večer déle světlo a ráno se rozednívá o hodinu později, nežli by tomu bylo, kdyby platil běžný pásmový čas, který zažíváme od října do března. MATEMATIKA: Závislosti, vztahy a práce s dat – závislosti a data Nestandardní aplikační úlohy a problémy – číselné a logické řady ZEMĚPIS: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie – geografická kartografie a topografie Regiony světa – modelové regiony světa KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • JAKÉ BUDE POČASÍ

  PDF CÍL AKTIVITY: Žáci popíší vlastními slovy základní tlakové útvary a jejich význam na charakter počasí. POSTUP: 1) Nejprve ve schématu identifikujte tyto útvary – cyklóna, anticyklóna, brázda nízkého tlaku vzduchu, hřeben vysokého tlaku vzduchu, barické sedlo. 2) Následně tyto útvary definujte vlastními slovy s důrazem na to, jaký charakter počasí způsobují. Například za využití zdrojů na internetu, možno pracovat společně či ve skupinách (každá skupina si zvolí jeden pojem, který poté představí ostatním skupinám). Více k tématu: Navštivte náš ESHOP JAKÉ BUDE POĆASÍ? Počasí je tradičním tématem každodenního hovoru napříč všemi generacemi. Proč? Protože se nás bezprostředně týká a ovlivňuje například to, v čem se ráno vydáme do školy či do práce, nebo do jakých aktivit se pustit ve volném čase. Informace čerpáme často z předpovědi počasí a někteří z nás si vystačí pouze s piktogramem sluníčka nebo mráčku a číselným údajem o teplotě. Přesnější zprávy o počasí, které nás čeká však nabízí synoptická mapa i s tlakovými útvary a atmosférickými frontami, ze které můžeme rychle vyčíst charakter počasí i na několik dní dopředu. ZEMĚPIS: Přírodní obraz Země – krajinná sféra FYZIKA: Látky a tělesa – měřené veličiny PŘÍRODOPIS: Neživá příroda – podnebí a počasí ve vztahu k životu KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • CO JE TO SUCHO?

  PDF CÍL AKTIVITY: Žák si pomocí zábavné aktivity fixuje učivo k problematice sucha. POSTUP: 1) Rozstříhejte tabulku po řádcích (v pravé části bude vždy otázka a v levé odpověď na jinou otázku). 2) Karty zamíchejte a rozdejte mezi žáky. Karet je celkem 14. 3) Žák, jehož otázka vpravo je zvýrazněná, je majitelem první otázky. Svou otázku přečte a hra tím začíná. Někdo jiný má k první otázce odpověď. Pokud si tedy někdo myslí, že tomu tak je, odpověď v levé části své kartičky nahlas přečte a ostatní musí rozhodnout, zda se tato odpověď k původní otázce hodí, například ukázáním palce nahoru či dolů. 4) Kdo má správnou odpověď, přečte další otázku v pravé části své karty a pokračuje se dál. Tímto způsobem by domino mělo doputovat k prvnímu žákovi, který přečte poslední odpověď. 5) Podle úrovně třídy lze aktivitu využít k opakování tématu sucho, ale také jako motivaci pro uvedení do tématu. Více k tématu: Navštivte náš ESHOP CO JE TO SUCHO? Sucho je, jednoduše řečeno, nedostatek vody. Vnímání sucha je ovšem velmi různé v různých oblastech světa. Jak je možné, že se o riziku sucha mluví stále více i v souvislosti s Českem, kde napadne během roku poměrně hodně srážek, zatímco někde jinde lidé žijí bez problémů například téměř v pouštních oblastech už dlouhé věky? Jestli ono to nebude spíše tím, jak se s vodou nakládá. Jak ji dokážeme v krajině zadržet, jak ji umíme využít v zemědělství, v průmyslu i v domácnosti. Pojďme se na definici sucha podívat blíž. ZEMĚPIS: Životní prostředí – krajina; vztah přírody a společnosti CHEMIE: Směsi – voda PŘÍRODOPIS: Neživá příroda – půdy; podnebí a počasí ve vztahu k životu Základy ekologie – organismy a prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy KOMUNIKATIVNÍ: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • TRAGÉDIE V TURECKU A SÝRII

  PDF CÍL AKTIVITY: Žáci dokáží lokalizovat hlavní tektonicky aktivní oblasti a vysvětlí příčiny tektonického zemětřesení. POSTUP: 1) Společně přečtěte následující text a odpovídejte na otázky: Litosféra, přibližně 100 km silný pevný obal Země, není celistvý, ale je rozpraskán na jednotlivé bloky označované jako litosférické desky. Ty se neustále pohybují po plastické vrstvě, nazývané astenosféra. Podle směru, kterým se desky vůči sobě pohybují, rozlišujeme tři typy rozhraní – divergentní (rozbíhavé), konvergentní (sbíhavé) a transformní (smykové). V divergentním rozhraní dochází k oddalování desek a výstupu magmatu. U sbíhavého pohybu dochází ke vzniku subdukčních zón, v nichž se desky podsouvají jedna pod druhou. V oblastech, kde se litosférické desky pohybují vůči sobě horizontálně, vznikají transformní rozhraní. Tektonická zemětřesení jsou nejčastějším (okolo 90 %) a nejnebezpečnějším typem zemětřesení. Jsou vázána na rozhraní litosférických desek. K pohybu ker v místě poruchy dochází jak ve vertikálním, tak horizontálním směru. Dosahují velké intenzity a způsobují rozsáhlé škody na majetku i ztráty na lidských životech. Více než 75 % tektonických zemětřesení se odehrává v pásmu ohraničující Pacifik v oblasti nazývané Ohnivý kruh. Dalších 15 až 20 % v zóně, která se táhne od Azor přes Severní Afriku, Středozemní moře, Apeninský poloostrov, Alpy, Dinárské hory, Turecko, Írán až po Himálaj. Co jsou to litosférické desky? Kde obecně nejčastěji dochází k tektonickému zemětřesení? A ve kterých zemích konkrétně? Jaké jsou možnosti rizikům zemětřesení v ohrožených lokalitách čelit? Jaké další typy zemětřesení existují? 2) Pomocí databáze na https://www.emsc-csem.org/Earthquake/?filter=yes vyhledejte největší zemětřesení poslední doby (možno zadat období, lokalitu, sílu atd.; pro potřeby aktivity zadejte např. jen Magnitudo min. 7) a zjistěte, kde a jak často k nim dochází. 3) Vystřihněte puzzle a i pomocí internetových zdrojů splňte zadání: Více k tématu: Navštivte náš ESHOP TRAGÉDIE V TURECKU A SÝRII V pondělí 6. února 2023 zasáhlo jihovýchodní Turecko a část Sýrie silné zemětřesení o magnitudu 7.8, které navíc spustilo sérii silných dotřesů. Geologické služby evidovaly během tří dnů přes 150 zemětřesení o magnitudu větším než 4. Následky byly tragické, ovšem příčinou úmrtí desítek tisíc obyvatel nebylo jen samotné zemětřesení v hustě osídlené oblasti, ale také nedostatečně odolná výstavba domů. Co vůbec způsobuje zemětřesení? Jak často se silná zemětřesení ve světě vyskytují a jak silné bylo ve světovém kontextu ono nedávné zemětřesení v Turecku a v Sýrii? FYZIKA: Energie – formy energie PŘÍRODOPIS: Neživá příroda – Země; vnější a vnitřní geologické procesy; mimořádné události způsobené přírodními vlivy ZEMĚPIS: Regiony světa – světadíly, oceány, makroregiony světa KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ: přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • D1 A PROMĚNA ČESKÉ KRAJINY

  PDF CÍL AKTIVITY: Žák na příkladu srovnání dvou časových období odliší příčiny a důsledky spojené s proměnou krajiny. POSTUP: 1) Na serveru mapy.cz porovnej současné letecké snímky s leteckými snímky z let 2013 a 2002. Které změny v krajinném pokryvu jsou patrné? Může ti pomoct uvedená nabídka. • Přeměna orné půdy na travní porosty • Přeměna zemědělské půdy na lesy • Výstavba nových liniových staveb • Zábor zemědělské půdy ve prospěch výstavby • Kácení lesů jako důsledek kůrovcové kalamity • Rozšiřování vodních ploch • Kácení liniové výsadby (stromořadí) • Přeměna brownfieldů na novou výstavbu • Jiné… 2) Dále se budeme zabývat „záborem zemědělské půdy ve prospěch výstavby“ a „odlesněním v důsledku kůrovcové kalamity“. Zvol si pro oba krajinné fenomény barvu a přiřaď je správně k bodům v níže uvedeném seznamu příčin a důsledků. Písmeny „P“ (příčina) a „D“ (důsledek) urči, zda jsou příčinou/důsledkem. Pokud si nejsi jistý/á, k jakému fenoménu danou příčinu či důsledek přiřadit, můžeš prozatím použít neutrální barvu. • potenciál změnit zásadním způsobem nevhodné lesnické postupy, jež k současnému stavu vedly • větší kupní síla obyvatelstva • extrémně suché a teplé počasí • relativně nízké poplatky za vynětí půdy ze zemědělského půdních fondu • tlak na ekonomickou efektivitu (co nejnižší vstupy a co nejvyšší výnosy) • degradace lesních půd na plochách obnažených holosečí • konzumní způsob života společnosti • při započítání rizik souvisejících se změnou klimatu a těžko předvídatelným vývojem škůdců přestává být smrk považován za výrazně výnosnější dřevinu než buk či dub • lesy podobající se plantážím se stromy jednoho druhu stejného věku • nízká stabilita krajiny včetně nízké biodiverzity • chybějící zákony, které by zvýhodňovaly investory preferující výstavbu na brownfieldech spíše než na „zelené louce“ • potenciálně příznivější druhová skladba lesů více odpovídající výškovým stupňům podle nadmořské výšky • snížená schopnost krajiny zadržovat srážkovou vodu • narušení estetické funkce krajiny • výstavba komerčních areálů (skladů, logistických a nákupních center) • nedostatek kvalifikované pracovní síly • poptávka po pohodlném nakupování různých typů zboží s možností využití dalších služeb (např. restaurace) • pasivita některých vlastníků lesů • nedostatečná ochrana kvalitní zemědělské půdy ze strany státních institucí • rozdrobenost vlastnictví lesů • vysoké zastoupení smrku v monokulturních porostech nižších nadmořských výšek, kde je vyšší dopad sucha na vitalitu porostů. • tlak zákazníků na rychlost a efektivitu dodávek objednaného zboží Více k tématu: Navštivte náš ESHOP D1 A PROMĚNA ĆESKÉ KRAJINY Stále i dnes platí, že D1 je jediným dálničním spojením mezi Čechami a Moravou, mezi západem a východem, mezi Prahou a Brnem. Dálnice D1, která prochází mimo jiné Krajem Vysočina, spojuje dvě největší města republiky. Logicky nejvytíženější dopravní tepna Česka vyryla do krajiny nejen svou vlastní podobu, ale během desítek let své existence přinesla také řadu důsledků, které s ní přímo či nepřímo souvisejí. Pokud byste jeli z Prahy do Brna před dvaceti lety a měli čas sledovat ubíhající krajinu, naskytl by se vám odlišný obrázek. V čem by byl největší rozdíl? ZEMĚPIS: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie – geografická kartografie a topografie Přírodní obraz Země – krajinná sféra Životní prostředí – vztahy přírody a společnosti Česká republika – místní region ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Ekosystémy Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti DIGITÁLNÍ: ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • ÚRAZ ELEKTŘINOU

  PDF CÍL AKTIVITY: Žáci se seznámí s postupy a se základními principy první pomoci při úrazu elektrickým proudem. POSTUP: Představte si modelovou situaci zasažení člověka elektrickým proudem nízkého napětí (např. elektrickým spotřebičem v domácnosti). Nejprve nechte žáky formulovat jejich vlastní návrhy, jak by na danou situaci reagovali a napište je na tabuli. Poté každý samostatně odpoví na níže uvedené otázky (správné odpovědi jsou uvedeny v závěru). Na závěr si společně projděte informace na obrázku (případně informace uvedené v internetovém odkazu). Pokud se stanete svědky zasažení osoby elektrickým proudem, co uděláte jako první? • vypneme zdroj elektřiny • voláme 155 nebo 112 • zkontrolujeme životní funkce postiženého Pokud se nepodaří odpojit spotřebič od zdroje, čím můžeme postiženého od spotřebiče odstrčit? • rukou v kožených rukavicích • dřevěným smetáčkem • hliníkovou lopatkou V případě, že postižený nedýchá, uměli byste zahájit kardiopulmonální resuscitaci? Kolikrát za minutu byste stlačili hrudník? • 20x – 40x • 60x – 80x • 100x – 120x Ve kterých situacích se používá defibrilátor? Víte, k čemu slouží? • v případě bezvědomí • v případě srdeční zástavy • v případě poklesu krevního tlaku pod 90/60 Víte, kde je k dispozici nejbližší defibrilátor? Uměli byste ošetřit popáleniny? Co byste udělali jako první? • opláchli poranění vodou s vyšším obsahem soli • přikryli poranění sterilním obvazem z lékárničky • namazali poranění antibiotickou mastí z lékárničky ŘEŠENÍ • vypneme zdroj elektřiny • dřevěným smetáčkem • 100x – 120x • v případě srdeční zástavy • přikryli poranění sterilním obvazem z lékárničky SHRNUTÍ A ODKAZ (viz pdf) Více k tématu: Navštivte náš ESHOP ÚRAZ ELEKTŘINOU Úrazy elektrickým proudem patří mezi ty nejzávažnější, jejich následky bývají často fatální. Uměli byste reagovat, kdybyste se stali svědky takové situace? Jak správně poskytnout první pomoc při zásahu osoby elektrickým proudem? Znalosti této problematiky se vám hodí ve škole, v domácnosti, v práci i na výletě. Úplným základem je ovšem prevence a dodržování bezpečnosti při práci s elektřinou. Pokud se ani tak nepodaří problémům předejít, je nezbytné vědět, jak se zachovat a jak pomoci. Více k tématu také zde: egd.cz/skoly FYZIKA: Elektromagnetické a světelné děje – elektrický obvod VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence – dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Provoz a údržba domácnosti – elektrotechnika v domácnosti KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností PRACOVNÍ: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • INFLACE KOLEM NÁS

  PDF CÍL AKTIVITY: Žáci vlastními slovy vysvětlí, co je to inflace, co ji zapříčiňuje a jaké konkrétní dopady způsobuje. POSTUP: 1) Vytvořit spotřební koš. Abychom zjistili, jak se cenová hladina v čase mění, vytvoříme si dva, v čase různé, spotřební koše. To lze několika způsoby, jedním z nich může být i domácí úkol – žáci s vytvoří vlastní nákup základních položek a např. po měsíci jej ve stejném obchodě zopakují. Zapíšou si cenu (bez akčních slev) a oba časové údaje porovnají. 2) Vlastní míra inflace se pak vypočítá tak, že se cenový rozdíl (první nákup 500 Kč, druhý 520 Kč, tedy rozdíl + 20 Kč) vydělí původní cenou, a to celé se vynásobí 100, abychom dostali míru inflace v procentech (v tomto případě 4 %). 3) Známe již, jak funguje náš vlastní spotřebitelský koš. Pro výpočet inflace spotřebitelských cen používá ČSÚ celkem 693 položek. Seznámit se s nimi můžeme zde: https://www.czso.cz/csu/czso/spotrebni_kos_archiv 4) Na závěr se žáci zamyslí (možnost společné „burzy nápadů“), případně pomocí ověřených internetových zdrojů dohledají příčiny a důsledky inflace. Můžete si pomoct těmito otázkami: OTÁZKY: 1. Co může způsobit např. zvýšení ceny vajec? 2. Co udělá inflace s hodnotou peněz? 3. Jakou spojitost má inflace s vyplácením starobních důchodů? 4. Mění se s inflací automaticky i mzda zaměstnance? 5. Jaké množství zboží si nakoupí lidé, roste-li inflace, ale jejich mzda roste méně? 6. Je možné řešit inflaci emisí (tiskem) dalších a dalších bankovek? 7. Jak působí inflace na naše peníze uložené v bance? 8. …vytvořte další Možnosti řešení: 1. Zvýšení ceny vajec může způsobit jejich nedostatek, např. v důsledku vybíjení chovů kvůli ptačí chřipce. Také např. zvýšení nákladů na chov nosnic (vyšší ceny energií, dražší krmivo). Apod. 2. Když cenová hladina roste, hodnota peněz klesá. A naopak. 3. Informace o inflaci jsou využívány pro valorizaci starobních důchodů i dalších sociálních příjmů. V případě vysoké inflace je však potřeba nastavená pravidla měnit – současná situace. 4. Ne nutně, byť tlak na zvýšení mezd ze strany zaměstnanců logicky roste. 5. Za stejné množství peněz si koupí méně zboží. 6. Nadměrná emise oběživa naopak inflaci zvyšuje. Vznik hyperinflace je nebezpečný jev, vedoucí až ke zkolabování ekonomiky i společnosti. Viz několik příkladů z historie. 7. Záleží na úročení peněz. Je-li úrok nižší než inflace, jejich hodnota v čase klesá. Z druhé strany je výhodně půjčení peněz s nižším úrokem než je inflace. Více k tématu: Navštivte náš ESHOP INFLACE KOLEM NãS Ať už s rodiči nebo i sami, jistě chodíte na nákupy. Všimli jste si, že se cena jednotlivých produktů (chleba, mléko, elektronika apod.) či služeb (kadeřnice, jízdné, kino apod.) mění? Někdy cenová hladina klesá, jindy, a to častěji, stoupá. Pokud stoupá, znamená to, že si za stejné množství peněz můžeme koupit méně věcí. Jinými slovy, kupní síla peněz v čase klesá. Tomuto jevu se říká inflace. Nižší inflace není problém. Daleko větší dopady na ekonomiku, hospodářství, a nakonec i na náš každodenní život, má vysoká inflace, kterou známe z posledních měsíců. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: Člověk stát a hospodářství – peníze; hospodaření; banky a jejich služby; principy tržního hospodářství Mezinárodní vztahy – globalizace ZEMĚPIS: Společenské a hospodářské prostředí – globalizační procesy; světové hospodářství Česká republika – politické a hospodářské procesy ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE: Provoz a údržba domácnosti – finance Svět práce – trh práce; zaměstnání; podnikání KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností OBČANSKÉ: chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu DIGITÁLNÍ: získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • KONEC DOBY UHELNÉ

  PDF CÍL AKTIVITY: Žáci se seznámí s jednotlivými základními zdroji energie v kontextu současných trendů. POSTUP: Rozstříhejte dílky domina tak, aby se každý skládal z levé a pravé části (tedy řádky tabulky). Rozmíchejte je a rozdejte třídě, ideálně tak, aby každá dvojice měla jeden dílek. Cílem domina je společně přečíst souvislý text o zdrojích elektrické energie, který je rozepsán na 14 dílcích domina. Aby byl text přečten ve třídě ve správném pořadí, je potřeba začít čtením pravé části zvýrazněného dílku, což je první část první věty celého textu. Ostatní dvojice naslouchají, a pokud se domnívají, že mohou textem v levé části dílku navázat na text předchozí dvojice, přečtou jej a pokračují ve čtení pravé části. Tak by se postupně měl přečíst celý text, který bude ukončen opět první dvojicí přečtením jejich levé části dílku. Více k tématu: Navštivte náš ESHOP KONEC DOBY UHELNÉ Uhelné elektrárny stály za prudkým rozvojem států v době industriální fáze a byly jedním z důležitých aspektů modernizace společnosti do dnešní podoby. V současnosti je těžba uhlí i produkce elektřiny z uhlí ve vyspělých zemích na ústupu a tepelné elektrárny zpracovávající uhlí jsou vyřazovány z provozu. Aktuální dekarbonizace energetiky spočívá v podpoře obnovitelných zdrojů energie, případně ve využívání paroplynových či jaderných elektráren. ZEMĚPIS: Životní prostředí – krajina; vztah přírody a společnosti CHEMIE: Organické sloučeniny – paliva PŘÍRODOPIS: Neživá příroda – nerosty a horniny Základy ekologie – organismy a prostředí ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy KOMUNIKATIVNÍ: naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • ENERGETIKA V ČESKU

  PDF CÍL AKTIVITY: Žáci se pomocí otázek seznámí se základními informacemi o energetice Česka a sami ji dokážou charakterizovat. POSTUP: 1) Z uvedených grafů ukazuje jeden „vyrobenou elektřinu v Česku k roku 2022“ a druhý „instalovaný výkon českých elektráren“. Zakroužkujte, který název danému grafu (uvnitř grafů) odpovídá. 2) Doplňte do textu následující přídavná jména ve správném tvaru: ideální – instalovaný – maximální – obnovitelný – určitý – vyrobený Instalovaný výkon představuje ______________ množství elektrické energie, které může daný energetický zdroj či zařízení teoreticky vyrobit za ______________ podmínek. Tento údaj je udáván v kilowattech (kW) nebo megawattech (MW) a znamená kapacitu zařízení k produkci energie. Skutečně vyrobená elektřina se liší podle různých faktorů, které ovlivňují efektivitu a provoz zařízení. Ty jsou ovlivněny údržbou, závadami, nebo např. u ______________zdrojů, jako je solární nebo větrná energie, jsou klíčové meteorologické podmínky. Zatímco tedy ______________ výkon udává maximální potenciál, skutečně ______________ elektřina je množství elektřiny, které daná elektrárna nebo celý energetický systém vyprodukuje během ¬______________ období, ve statistických údajích obvykle za rok. Pracujte s oběma výchozími grafy za rok 2022 a vyhledej v nich odpovědi na následující otázky: 1) Které dva zdroje energie jsou pro výrobu elektřiny v ČR klíčové? 2) Vyrobilo se z obnovitelných zdrojů více, nebo méně než 20% elektrické energie? 3) Proč je podíl fotovoltaických a větrných elektráren z hlediska instalovaného výkonu o tolik větší, než jejich podíl skutečně vyrobené elektřiny? 4) Na základě celkového instalovaného výkonu všech elektráren v ČR vypočítejte, jak velký byl instalovaný výkon fotovoltaických elektráren v absolutních číslech. Odpověď zapište v MW i GW. Pracujte s atlasem a dalšími vhodnými zdroji a vyhledejte v nich řešení následujících úkolů: 5) Rozřaďte 10 největších elektráren podle jejich typu: jaderné (J), vodní (V), uhelné (U) Dukovany – Chvaletice – Komořany – Ledvice – Mělník – Orlík – Počerady – Prunéřov – Temelín – Tušimice 6) Odkud pochází voda na chlazení reaktorů obou našich jaderných elektráren? 7) S klimatickými změnami postupně musíme měnit i energetické zdroje. Ustupuje se od elektráren spalujících fosilní paliva. Naopak se více využívají obnovitelné zdroje energie, které neprodukují skleníkové plyny. Prohlubování klimatických změn lze však předcházet nejen na straně výrobců elektřiny, ale i na straně nás – spotřebitelů. Jak? 8) Nejvíce v současné době roste podíl fotovoltaických elektráren. Navažte na úkol 4 a pokuste se ve vhodných zdrojích zjistit, na kolik MW či GW instalovaný výkon solárních elektráren od roku 2022 narostl. 9) Z výčtu faktorů vyberte ten, který růstu podílu solárních (fotovoltaických – FV) elektráren pomoci nemohl. a. masová výroba solárních panelů vedoucí k poklesu nákladů na výrobu FV panelů b. státní dotace na obnovitelné zdroje c. rostoucí obavy ohledně změn klimatu a snaha o snížení emisí skleníkových plynů d. technologické inovace vedoucí k vyšší účinnosti solárních panelů e. velké zdroje surovin na výrobu FV panelů na území ČR a Evropy vůbec f. možnost instalovat solární panely na různých typech budov Na závěr napište otázku, kterou díky tomuto pracovnímu listu již umíš odpovědět a zároveň považuješ za stěžejní: ŘEŠENÍ: 1. uhlí, uran; 2. méně, ale přesné číslo nelze vyčíst, neboť kromě vody, větru a slunce mezi OZE zahrnujeme i biomasu, která se využívá v plynových, spalovacích i paroplynových el.; 3. nevyrábí v noci/v bezvětří; 4. 2 GW = 2000 MW; 5. J: Temelín, Dukovany; V: Orlík; ostatní U; 7. Dukovany – přehrada Dalešice (řeka Jihlava); Temelín – přehrada Hněvkovice (Vltava); 8. šetření elektřinou, využití spotřebičů s nižší spotřebou; 10.e Více k tématu: Navštivte náš ESHOP ENERGETIKA V ĆESKU Česko není charakteristické jedním dominantním zdrojem elektrické energie. Základem jsou uhelné a jaderné elektrárny, postupně roste také podíl obnovitelných zdrojů. K dlouhodobě využívané vodní energii přibyly od počátku 21. století také větrné elektrárny a ve dvou vlnách, z nichž ta druhá právě probíhá, také elektrárny solární. Instalovaný výkon zejména solárních elektráren prudce roste. Na celkové výrobě se však fotovoltaika podílí stále málo. Čím je to způsobeno? A jaké jsou další charakteristiky aktuální české energetiky? FYZIKA Energie – obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie ZEMĚPIS Společenské a hospodářské prostředí – světové hospodářství Životní prostředí – krajina; vztah přírody a společnosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy KOMUNIKATIVNÍ: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • VODA NEZBYTNÁ PRO ŽIVOT

  PDF CÍL AKTIVITY: žák vlastními slovy vysvětlí důležitost vody pro život na Zemi POSTUP: 1) Nejprve se s pomocí obrázku společně zamyslete, odkud se v Česku bere voda v přírodě a kam mizí. 2) Napište nebo nakreslete do myšlenkové mapy všechny pojmy, které se vám spojí se slovem voda. Nejen v přírodě, ale i v souvislosti s naší každodenní činností. 3) U každého z pojmů se zamyslete, jaká je jeho spojitost s životem na Zemi (v čem pomáhá, v čem je zásadní přínos, čím naopak omezuje). 4) Ve skupinách odpovězte na níže uvedené otázky. OTÁZKY: Odkud se v Česku bere voda v přírodě a kam mizí? Jaké existují možnosti zadržování vody pro zmírnění dopadů suchých období? Jaký význam má voda pro život lidí? Jaký význam má voda pro hospodářský rozvoj společnosti? Jaký význam má voda pro přírodní prostředí? Jaké následky plynou z výrazného znečištění vody? Více k tématu: Navštivte náš ESHOP VODA NEZBYTNã PRO ŽIVOT Voda je základním předpokladem existence života, významným činitelem životního prostředí či třeba nenahraditelnou surovinou v hospodářství. V prostředí okolo nás je voda v různých skupenstvích v neustálém koloběhu mezi pevninou i oceány díky sluneční energii, zemské gravitaci a rotaci Země. Po výparu z pevniny či vodních ploch se voda přemisťuje v ovzduší a při kondenzaci dopadá zpět na zemský povrch ve formě srážek – při jejich nadbytku může dojít k povodni, při nedostatku naopak k obdobím sucha. Oba tyto extrémní přírodní projevy se týkají také nás v Česku. Proč je voda tak důležitá? FYZIKA Látky a tělesa – skupenství látek Energie – přeměny skupenství CHEMIE Směsi – voda PŘÍRODOPIS Neživá příroda – podnebí a počasí ve vztahu k životu Základy ekologie – ochrana přírody a životního prostředí ZEMĚPIS Přírodní obraz Země – krajinná sféra Životní prostředí – krajina ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA: Lidské aktivity a problémy životního prostředí KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ: žák samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy KOMUNIKATIVNÍ: žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • O NÁS | VVV final

  O NÁS „Využití ve výuce“ je jedním z výstupů vzdělávacího programu Dnešní svět, jehož provozovatelem je obecně prospěšná společnost TERRA-KLUB, o.p.s. Jde o neziskovou organizaci akreditovanou MŠMT k provádění vzdělávacích programů. Ve spolupráci s nakladatelstvím Terra působí skoro 30 let v základním a středním školství v oblasti alternativních vzdělávacích programů a vydávání učebnic. ​ Mezi další výstupy vzdělávacího programu Dnešní svět patří: časopis Dnešní svět , určený pro pedagogickou veřejnost, zejména v oblasti geografie a příbuzných společenskovědních a přírodovědných oborech edice Školního atlasu dnešního světa v kombinaci tištěné a digitální verze edice Školního atlasu dnešního Česka v kombinaci tištěné a digitální verze vědomostní soutěž Eurorebus s garancí MŠMT servisní program Dnešní svět v souvislostech Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

 • OZE

  PDF CÍL AKTIVITY: Žáci vlastními slovy a v souvislostech dokážou zhodnotit výhody a nevýhody OZE. POSTUP: Tabulka shrnuje plusy i minusy OZE, avšak texty jsou promíchány. Rozstříhejte tabulku a přiřaďte k uvedeným čtyřem OZE jednotlivé charakteristiky správně. Více k tématu: Navštivte náš ESHOP OZE Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou takové, které se přirozeně obnovují z lidského pohledu v rychlém časovém měřítku. Jejich podpora ve světové ekonomice, je i přes vysokou počáteční finanční nákladnost, nezbytná v kontextu výrazného nárůstu koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře způsobeného spalováním fosilních paliv. Dlouhodobě se v lidské historii využívalo energie větru a vody. V moderní době jsou hlavním zdrojem energie z OZE hydroelektrárny. V posledních letech se zvyšuje také podíl solární a větrné energie na celkové výrobě elektřiny. Stejně jako neobnovitelné zdroje energie (uhlí, ropa, zemní plyn, uran) mají i OZE své výhody a nevýhody. Jaké? FYZIKA Energie – obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie CHEMIE Směsi – voda; vzduch PŘÍRODOPIS Základy ekologie – ochrana přírody a životního prostředí ZEMĚPIS Životní prostředí – vztah přírody a společnosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Lidské aktivity a problémy životního prostředí KDE VYUŽÍT: K UČENÍ: operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy KOMUNIKATIVNÍ: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu OBČANSKÉ: chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti KOMPETENCE: Tematicky Chronologicky Ročníkově Hledej: O nás

bottom of page